Търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост – Заповед 52 от 27.01.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решения на Общински съвет – Елхово взети с протокол 19/20.06.2005г. и 36/28.11.2006г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на имоти – публична  общинска собственост за срок от 5/пет/години:

 

1.Язовир с кад.номер 153 с площ 9,452дка в землището на с.Мелница, м.”Каба ира” с начален годишен наем 122.30лв. без ДДС, депозит 61.15лева.

2.Язовир с кад.номер 205 с площ 9,416дка в землището на с.Раздел, м.”Мухчи баир” с начален годишен наем 121.84лв. без ДДС, депозит 60.92лева.

 

Търгът да се проведе на 17.02.2009г. от 14.00часа  в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 13.02.2009г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

 

За регистрирани лица по Търговския закон

 

1.Молба –образец за участие в търга от гише 2 на информационния център при община Елхово.

2.Решение за регистрация на фирма.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

4.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите, не по-рано от 15дни от датата на търга.

5.Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Фирмено отделение при Окръжен съд, не по-рано 15 дни от датата на търга или удостоверение от Агенция по вписванията.

6.Приходна квитанция за внесен депозит от гише 4 на информационния център при общината.

7.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева от гише 4 на информационния център при общината.

8.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

 

За физически лица

 

1.Молба –образец за участие в търга от гише 2 на информационния център при община Елхово.

2.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите, не по-рано от 15дни от датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит от гише 4 на информационния център при общината.

5.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева от гише 4 на информационния център при общината.

6.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

Общината е регистрирана по ЗДДС/Закон за данък добавена стойност/ и спечелилия търга ще плаща 20% ДДС върху достигнатия годишен наем.

При липса на кандидати за участие в търга на 17.02.2009г. втори търг при същите условия ще се проведе на 24.02.2009година.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “Икономическо развитие” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Кючукова – зам. кмет на община Елхово.

 

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово