Търг за отдаване под наем на дървопроизводителна горска площ-голина Заповед 14 от 14.01.2009г.

На основание  чл. 44  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14  ал. 1, ал.2, ал.3 и чл.20 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решение на Общински съвет-Елхово  226/16/12, взето с протокол 16  от  16.12.2008г

 

Н А Р Е Ж  Д А М :

 

I.Откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за    отдаване под наем  с начален размер на годишна наемна цена 12,00лв/дка за срок от пет стопански години на имот 078015, отдел 41/1 и отдел 41/2 по ЛУП2001г с площ 239,372дка, представляващ  дървопроизводителна горска площ- голина  в м.”Балабана “ в землището на гр.Елхово.

 

В търга могат да участвуват физически и юридически лица.

Търгът да се проведе на  2.02.2009г.  в 14.00 часа в залата на Община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 30.01.2009г.                           да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово  следните документи :

За юридически лица:

1. Молба-образец за участие в търг от гише 2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2. Решение за регистрирация на  фирма.

3. Удостоверение за актуалното състояние на фирмата  от Фирмено отделение при Окръжен съд, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

4. Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

5.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

6. Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от началната тръжна цена на имота, внесени в  касата на община Елхово.

7. Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв. за първи имот и по 2 лв. за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

8. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

За физически лица:

1. Молба-образец за участие в търг от гише 2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2. Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

4. Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от началната тръжна цена на имота, внесени в  касата на община Елхово.

5. Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв. за първи имот и по 2 лв. за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

При неявяване на кандидат на търга, последния ще се проведе при същите условия на следващия понеделник на 9.02.2009г. Документите се подават до 17.00 часа  на предходния работен ден преди датата на търга.

Заповедта да се доведе до знанието на отдел “ Икономическо развитие “ за сведение и изпълнение.

 

 

Петър Киров     /п/

Кмет на община Елхово