Търг за отдаване под наем на земеделски земи частна общинска собственост Заповед 786 от 9.12.2008г.

На основание  чл. 44  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 45  ал. 1 и ал.2 от Наредба  5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решение на Общински съвет-Елхово  181/14/9 , взето с протокол        14   от    10.Х.2008г

 

Н А Р Е Ж  Д А М :

 

Откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за    отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от пет стопански   години и на земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ за срок от три стопански години    по землища, както следва :

 

¹   Земеделски земи-частна общинска собственост Земеделски земи
по ред Землище  по чл. 19 от ЗСПЗЗ
    Брой имоти Площ Брой имоти Площ
    дка Дка
1 Елхово 2 10.604 5 48.755
2 Борисово
3 Бояново
4 В. Поляна 120 291.838
5 Голям Дервент 8 82.074 15 538.988
6 Гранитово 17 256.23
7 Добрич 33 187.494
8 Жребино
9 Изгрев 2 2.65
10 Кирилово
11 Лалково
12 Лесово 74 1193.54
13 Маломирово 2 40.469 3 34.765
14 М. Манастир 31 332.631 3 19.811
15 Малко Кирилово 8 70.935
16 Мелница 2 38.371  
17 Раздел 1 86.001 12 154.314
18 Славейково 3 17.737
19 Стройно 1 5.748  –
20 Трънково 9 30.898
21 Чернозем 35 604.332
22 Пчела    
  всичко: 257 1801.782 129 2246.403

 

 

Обект на търга са земите, подробно описани по землища, имоти, местности, начин на трайно ползване и  категория в Приложение  1 за земеделски земи-частна общинска собственост и Приложение 2 за земеделските земи  по чл. 19 от ЗСПЗЗ, които са неразделна част към настоящата заповед и са обявени в общината и съответното кметство .

 

В търга могат да участвуват физически и юридически лица, за всички или отделни поземлени имоти.

Търгът да се проведе на    8.01.2009г.  в 14.00 часа в залата на Община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на  6.01.2008г. да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово  следните документи :

За юридически лица:

1. Молба-образец за участие в търг от гише  2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2.Решение за регистрирация на  фирма.

3. Удостоверение за актуалното състояние на фирмата  от Фирмено отделение при Окръжен съд, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

4. Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

5. Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

6. Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от началната тръжна цена на имота, внесени в  касата на община Елхово.

7. Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

8. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

За физически лица:

1. Молба-образец за участие в търг от гише  2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2. Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

3. Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

4. Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от началната тръжна цена на имота, внесени в  касата на община Елхово.

5. Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

За останалите след търга земеделски земи ще се провеждат търгове при същите условия на всеки следващ четвъртък до 31.01. 2009г. Документите се подават до 17.00 часа два дни преди датата на търга.

Заповедта да се доведе до знанието на отдел “ Икономическо развитие “ за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово