Търг за отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост Заповед 782 от 3.12.2008г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 и чл.17, ал.1, ал.2 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решения на Общински съвет – Елхово взети с протокол 9/18.04.2008г. и 15/18.11.2008г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на имоти – публична  общинска собственост за срок от 5/пет/години:

 

1.Рибарник с кад. номер 12 с площ 73,063дка в землището на с.Раздел до м.”Караишлия” с начален годишен наем 876.80лв. без ДДС, депозит 438.40лева.

2.Язовир с кад. номер 96 с площ 16,993дка в землището на с.Лалково с начален годишен наем 203.92лв. без ДДС, депозит 101.96лева.

3.Язовир с кад.номер216 с площ 63,065дка в землището на с.Раздел до м.”Поляните” и м.”Баба Алийца” с начален годишен наем 756.78лв. без ДДС, депозит 378.39лева.

 

Да де проведе публичен търг за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост за срок от 10/десет/ години:

 

1.Кафе-аперитив и зала за пушачи с площ от 80кв.м в първи етаж на жилищен блок, построен в кв.124, УПИ ² – за жилищно строителство, ТПК, спортно-информационен център и магазини по плана на гр.Елхово на ул.”Търговска”31 с начален месечен наем 281.40лв. без ДДС, депозит 3376.80лева.

2.Павилион 2 на общински пазар с площ от 24.50кв.м, построен в поземлен имот ²V, кв.119 по плана на гр.Елхово на ул.”Пирин”6 с начален месечен наем 93.81лв. без ДДС, депозит 1125.72лева.

 

Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за срок от 2/две/години:

 

1.Част от дворно място с площ от 14.70кв.м от дворното място цялото с площ от 150кв.м, съставляващо имот пл.993, кв.124 по плана на град Елхово на ул.”Търговска”31 /базара/ с начален месечен наем 36.00лв., депозит 86.40лева.

 

Търгът да се проведе на 22.12.2008г. от 14.30часа  в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 20.12.2008г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

 

За регистрирани лица по Търговския закон

 

1.Молба –образец за участие в търга от гише 2 на информационния център при община Елхово.

2.Решение за регистрация на фирма.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

4.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите, не по-рано от 15дни от датата на търга.

5.Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Фирмено отделение при Окръжен съд, не по-рано 15 дни от датата на търга или удостоверение от Агенция по вписванията.

6.Приходна квитанция за внесен депозит от гише 4 на информационния център при общината.

7.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева от гише 4 на информационния център при общината.

8.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

 

За физически лица

 

1.Молба –образец за участие в търга от гише 2 на информационния център при община Елхово.

2.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите, не по-рано от 15дни от датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит от гише 4 на информационния център при общината.

5.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева от гише 4 на информационния център при общината.

6.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

Общината е регистрирана по ЗДДС/Закон за данък добавена стойност/ и спечелилия търга ще плаща 20% ДДС върху достигнатия годишен наем, съответно достигнат месечен наем.

При липса на кандидати за участие в търга на 22.12.2008г. втори търг при същите условия ще се проведе на 29.12.2008година.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “Икономическо развитие” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Кючукова – зам. кмет на община Елхово.

 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово