Търг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост – Заповед 456 от 16.07.2008г.

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45 ал.1 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети с Протоколи 32/28.06.2006 г., 8/26.03.2008 г., 46/30.08.2007 г., 9/18.04.2008 г., 34/28.09.2006 г., 36/28.11.2006 г. и 6/11.02.2008 г.

 

З А П О В Я Д В А М :

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост :

1.Дворно място с  площ 4 760 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ²-за училище в кв.16 по плана на с. Голям Дервент утвърден със заповед  1774/07.04.1956 г., заедно с построените в него масивна сграда – училище състояща се от : полуподземен етаж със ЗП 154 кв. м., първи етаж със ЗП 223,60 кв. м. и втори етаж със ЗП 223,60 кв. м. и външна тоалетна със ЗП 23 кв. м., при граници на дворното място на североизток – улица с о. т. 55-57-56, на югоизток – улица с о. т. 56-58-80, на югозапад – улица и на северозапад – УПИ V-172 и Х-171 с начална тръжна цена 63 167,00 лв. без ДДС.

2.Дворно място с  площ 9 850 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот За училище в кв.18 по плана на с. Жребино одобрен със заповеди  742/05.01.1946 г. и 743/15.01.1946 г. при граници на дворното място : на север – улица с о. т. 40 – 46а, на изток – улица с о. т. 46а – 23 – 50, на юг – улица с о. т. 47 – 49 – 50 и на запад улица с о. т. 47 – 48 – 40, заедно с построената през 1960 г. в това дворно място двуетажна масивна сграда – училище със застроена площ 315 кв. м. с полуподземен етаж със застроена площ 315 кв. м. и масивна външна тоалетна със застроена площ 26 кв. м. с начална тръжна цена 79 443,00 лв. без ДДС.

3.Дървопроизводителна горска площ 28,737 дка, съставляваща поземлен имот 101002 в местност “Бяла пръст” по картата на възстановената собственост на землището на с. Пчела при граници и съседи : поземлен имот  101004 – дървопроизводителна площ на община Елхово, землищна граница и поземлен имот ¹ 101001 – дървопроизводителна площ на държавата – МО заедно с построените в този имот седем броя сгради : полумасивна едноетажна сграда с друго предназначение /битова сграда/ със застроена площ 41 кв. м., масивна едноетажна сграда с друго предназначение /танков тренажор/ със застроена площ 190 кв. м. от които 56 кв. м. попадат в поземлен имот 101002 от землището на с. Пчела и 134 кв. м. попадат в поземлен имот  104008 от землището на с. Малък манастир, масивна едноетажна сграда с друго предназначение /танков тренажор/ със застроена площ 189 кв. м., масивна двуетажна сграда с друго предназначение /караулно/ със застроена площ 63 кв. м., метална сграда със специално предназначение /тренажор/  със застроена площ 222 кв. м., едноетажна сграда с друго предназначение /навес/парк/ със застроена площ 1467 кв. м. от които 1 240 кв. м. попадат в поземлен имот  101002 от землището на с. Пчела, 15 кв. м. попадат в поземлен имот  101004 от землището на с. Пчела, 36 кв. м. попадат в поземлен имот  073006 от землището на с. Малък манастир и 176 кв. м. попадат в поземлен имот  104008 от землището на с. Малък манастир и масивна сграда трансформаторен пост със застроена площ 9 кв. м.,

-дървопроизводителна горска площ 12,079 дка, съставляваща поземлен имот  101003 в местност “Бяла пръст” по картата на възстановената собственост на землището на с. Пчела, при граници и съседи : поземлен имот  102006 – дървопроизводителна площ на кметство с. Пчела, поземлен имот  101004 – дървопроизводителна площ на община Елхово и поземлен имот  101001 – дървопроизводителна площ на държавата – МО заедно с построената в този имот сграда представляваща масивна триетажна сграда със специално предназначение /танкова вишка/ със застроена площ 13 кв. м.,

-дървопроизводителна горска площ 22,363 дка, съставляваща поземлен имот 101004 в местност “Бяла пръст” по картата на възстановената собственост на землището на с. Пчела, при граници и съседи : поземлен имот  057001 – пасище, мера на община Елхово, поземлен имот  102006 – дървопроизводителна площ на кметство с. Пчела, поземлен имот  101003 – дървопроизводителна площ на община Елхово, поземлен имот  101001 – дървопроизводителна площ на държавата – МО, поземлен имот  101002 – дървопроизводителна площ на община Елхово и землищна граница заедно с построените в този имот четири броя сгради : масивна двуетажна сграда с друго предназначение /битова вишка/ със застроена площ 119 кв. м., масивна едноетажна сграда с друго предназначение /БМП/ със застроена площ 54 кв. м., масивна триетажна сграда със специално предназначение /танкова вишка/ със застроена площ 13 кв. м. и масивна едноетажна сграда с друго предназначение /тоалетна/ със застроена площ 18 кв. м. с начална тръжна цена 95 402,00 лв.

Търгът да се проведе на 05.08.2008 г. от 14.00 часа в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 04.08.2008 г. да представят в Центъра за услуги и информация на гражданите на първи етаж в административната сграда на общината на ул. Търговска  13 следните документи :

².За юридически лица и ЕТ :

1.Молба за участие в търга от центъра за услуги и информация на гражданите, гише  2  “общинска собственост и стопански дейности” .

2.Решение за регистрация на фирма.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

 

 

 

4.Удостоверение, че участника няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга .

5.Удостоверение за актуално състояние на фирма от Фирмено отделение при Окръжен съд по регистрация или удостоверение от Агенция по вписванията по регистрация за вписани обстоятелства и обявени актове по партидата на фирмата.

6.Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от началната тръжна цена, внесени в касата на община Елхово.

7.Приходна квитанция за участие в търга – 10,00 лв., внесени в касата на община Елхово.

²².За физически лица :

1.Молба за участие в търга от центъра за услуги и информация на гражданите,  гише ¹ 2 “общинска собственост и стопански дейности” .

2.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от началната тръжна цена, внесени в касата на община Елхово.

5.Приходна квитанция за участие в търга – 10,00 лв., внесени в касата на община Елхово.

Втори търг при същите условия да се проведе на 12.08.2008 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” ¹ 13.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “Икономическо развитие” за сведение и изпълнение.

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово