Търг за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост – Заповед 443 от 09.07.2008г.

На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, ал.2 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решения на ОбС – Елхово взети с протоколи 10/22.05.2008г. и 11/19.06.2008г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на имоти – частна  общинска собственост за срок от 5/пет/години:

 

1.Щанд ¹2 с площ от 47.36кв.м, находящ се масивна сграда – хали, построена в поземлен имот 948, кв.120 по плана на гр.Елхово на ул.”Търговска” 13  с начален месечен наем 171.08лв. без ДДС, депозит 1026,48лева.

2.Помещение с площ от 17.55кв.м  в трети етаж на масивна триетажна административна сграда, построена в поземлен имот 806, кв.43 по плана на гр.Елхово на ул.”Търговска” 63 с начален месечен наем 70.32лв. без ДДС, депозит 421,92лева.

Търгът да се проведе на 31.07.2008г. от 14.00часа  в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 30.07.2008г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

 

За регистрирани лица по Търговския закон

 

1.Молба –образец за участие в търга от гише 2 на информационния център при община Елхово.

2.Решение за регистрация на фирма.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

4.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите, не по-рано от 15дни от датата на търга.

5.Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Фирмено отделение при Окръжен съд, не по-рано 15 дни от датата на търга.

6.Приходна квитанция за внесен депозит от гише 4 на информационния център при общината.

7.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 10.00лева от гише 4 на информационния център при общината.

8.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

 

За физически лица

 

1.Молба –образец за участие в търга от гише 2 на информационния център при община Елхово.

2.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите, не по-рано от 15дни от датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит от гише 4 на информационния център при общината.

5.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 10.00лева от гише 4 на информационния център при общината.

6.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

Общината е регистрирана по ЗДДС/Закон за данък добавена стойност/ и спечелилия търга ще плаща 20% ДДС върху достигнатия годишен наем.

При липса на кандидати за участие в търга на 31.07.2008г. втори търг при същите условия ще се проведе на 07.08.2008година.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “Икономическо развитие” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Кючукова – зам. кмет на община Елхово.

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово