Търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – Заповед РД -216 от 01.04.2008г.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 от Наредба ¹5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решение на ОбС – Елхово взето с протокол ¹19/20.06.2005г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе явен търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от 5/пет/години:

 

1.Язовир с площ 1,818дка с кад.¹397 в землището на с.Лесово, м.”Шопова курия” с начален годишен наем 18.18лв. без ДДС, депозит 9.09лева.

 

Търгът да се проведе на 18.04.2008г. от 14.00часа  в залата на община Елхово.

 

Желаещите да участват в търга следва до 17.04.2008г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

 

За регистрирани лица по Търговския закон

 

1.Молба –образец за участие в търга от гише ¹2 на информационния център при община Елхово.

2.Решение за регистрация на фирма.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

4.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите, не по-рано от 15дни от датата на търга.

5.Удостоверение за актуално сътояние на фирмата от Фирмено отделение при Окръжен съд, не по-рано 15 дни от датата на търга.

6.Приходна квитанция за внесен депозит от гише ¹4 на информационния център при общината.

7.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 10.00лева от гише ¹4 на информационния център при общината.

8.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

 

За физически лица

 

1.Молба –образец за участие в търга от гише ¹2 на информационния център при община Елхово.

2.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите, не по-рано от 15дни от датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит от гише ¹4 на информационния център при общината.

5.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 10.00лева от гише ¹4 на информационния център при общината.

6.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

Общината е регистрирана по ЗДДС/Закон за данък добавена стойност/ и спечелелия търга ще плаща 20% ДДС върху достигнатия месечен или годишен наем.

При липса на кандидати за участие в търга на 08.04.2008г. втори търг при същите условия ще се проведе на 25.04.2008година.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “Икономическо развитие” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Кючукова – зам. кмет на община Елхово.

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово