Търг за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост – Заповед РД-72 от 13.02.2008г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решения на ОбС – Елхово взети с протоколи 38/30.01.2007г.; 46/30.07.2007г.; 3/11.12.2007г. и 19/20.06.2005г.

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

            Да се проведе явен търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години за имоти – частна общинска собственост:

1.Кухня с площ от 54кв.м – част от ученически стол на ОУ”Св. Паисий Хилендарски” в поземлен имот пл.715, кв.33 по плана на гр.Елхово на ул.”Асен Златаров”¹15 с начален месечен наем 72.90лв. без ДДС, депозит 437.40лева.

2.Помещение с площ от 20,34кв.м, находящо се в масивна сграда в с.Малък Манастир, построена в поземлен имот Х, кв.20 по плана на селото с начален месечен наем 23.81лв. без ДДС, депозит 142.86лева.

 

Да се проведе явен търг за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на имот – частна общинска собственост:

1.Терен с площ от 7.05кв.м, находящ се в имот пл.933 в кв.124 по плана на гр.Елхово с начален месечен наем 5.93лв. без ДДС, депозит 7.12лева.

Да се проведе явен търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от 5/пет/години:

1.Язовир с площ 107,774дка с кад.¹290 в землището на с.Малък Манастир до м.”Дълбок път”, “Гюлев връх” и м.”Лала Пигади” с начален годишен наем 1077.74лв. без ДДС, депозит 538.87лева.

2.Стоматологичен кабинет в с.Бояново с площ от 24кв.м, находящ се в масивна сграда – здравен дом, построена в поземлен имот ² ², кв.16 по плана на селото с начален месечен наем за кабинета без оборудването в размер на 20.25лв. без включено ДДС, депозит 121.50лева.

Търгът да се проведе на 04.03.2008г. от 14.00часа  в залата на община Елхово.

 

Желаещите да участват в търга следва до 29.02.2008г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

 

За регистрирани лица по Търговския закон

 

1.Молба –образец за участие в търга от гише 2 на информационния център при община Елхово.

2.Решение за регистрация на фирма.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

4.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите, не по-рано от 15дни от датата на търга.

5.Удостоверение за актуално сътояние на фирмата от Фирмено отделение при Окръжен съд, не по-рано 15 дни от датата на търга.

6.Приходна квитанция за внесен депозит от гише 4 на информационния център при общината.

7.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 10.00лева от гише 4 на информационния център при общината.

8.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

 

За физически лица

 

1.Молба –образец за участие в търга от гише 2 на информационния център при община Елхово.

2.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите, не по-рано от 15дни от датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит от гише 4 на информационния център при общината.

5.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 10.00лева от гише 4 на информационния център при общината.

6.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

Общината е регистрирана по ЗДДС/Закон за данък добавена стойност/ и спечелелия търга ще плаща 20% ДДС върху достигнатия месечен или годишен наем.

При липса на кандидати за участие в търга на 04.03.2008г. втори търг при същите условия ще се проведе на 11.03.2008година.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “Икономическо развитие” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Кючукова – зам. кмет на община Елхово.

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово