Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи частна общинска собственост – Заповед РД-30/23.01. 2008 г.

ЗАПОВЕД

  РД-30/23.01. 2008 г.

 На основание  чл. 44  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 45  ал. 1 и ал.2 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решение на Общински съвет-Елхово, взето с протокол   45  от 30.07.2007  година

Н А Р Е Ж  Д А М :

Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за    отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от пет стопански   години и на земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ за срок от една стопанска  година  /до 01.10.2008 год./  по землища, както следва :

 

¹

по ред

 

Землище

Земеделски земи-частна общинска собственост

Земеделски земи

 по чл. 19 от ЗСПЗЗ

Брой имоти

Площ

дка

Брой имоти

Площ

Дка

1.

Елхово

26

323,320

4

28,719

2.

Борисово

4

10,326

3.

Бояново

9

36,364

4.

В. Поляна

120

291,838

5.

Голям Дервент

8

82,074

9

78,584

6.

Гранитово

1

62,150

3

12,091

7.

Добрич

39

277,845

8.

Жребино

9

100,926

9.

Изгрев

9

30,649

9

64,251

10.

Кирилово

24

272,135

11.

Лалково

3

11,974

12

Лесово

78

1620,001

13.

Маломирово

7

137,802

57

223,582

14.

М. Манастир

31

332,631

14

75,495

15.

Малко Кирилово

8

70,935

16.

Мелница

2

38,371

32

392,697

17.

Раздел

1

86,001

32

973,727

18.

Славейково

22

374,433

19.

Стройно

7

21,097

2

8,592

20.

Трънково

9

29,114

21.

Чернозем

35

604,332

1

2,103

 

Общо

325

2762,592

290 

3911,567

 

Обект на търга са земите, подробно описани по землища, имоти, местности, начин на трайно ползване и  категория в Приложение 1 за земеделски земи-частна общинска собственост и Приложение  2 за земеделските земи  по чл. 19 от ЗСПЗЗ, които са неразделна част към настоящата заповед и са обявени в общината и съответното кметство .

В търга могат да участвуват физически и юридически лица, за всички или отделни поземлени имоти.

Търгът да се проведе на 14.02.2008 г. от 14.00 часа в залата на Община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 13.02.2008 год. да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово  следните документи :

За юридически лица:

1. Молба-образец за участие в търг от гише  2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

  1. Решение за регистрирация на  фирма.

3. Удостоверение за актуалното състояние на фирмата  от Фирмено отделение при Окръжен съд, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

4. Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

5. Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

6. Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от началната тръжна цена на имота, внесени в  касата на община Елхово.

7. Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

8. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

За физически лица:

1. Молба-образец за участие в търг от гише  2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2. Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

3. Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

4. Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от началната тръжна цена на имота, внесени в  касата на община Елхово.

5. Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

За останалите след търга земеделски земи ще се провеждат търгове при същите условия на всеки следващ четвъртък до 03.04.2008 год. включително. Документите се подават до 17.00 часа един ден преди датата на търга.

Заповедта да се доведе до знанието на отдел “ Икономическо развитие “ за сведение и изпълнение.

 

 

ОБЩИНА ЕЛХОВО

КМЕТ : /п/

/П. КИРОВ/