Явен търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имоти публична общинска собственост – ЗАПОВЕД №РД-71 гр.Елхово 07.02.2007г.

З А П О В Е Д
 №РД-71
 гр.Елхово 07.02.2007г.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и решения на Общински съвет – Елхово взети с протоколи №19/20.06.2005г. и №36/28.11.2006г.

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведе явен търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имоти публична общинска собственост:
1.Язовир съставляващ поземлен имот 73328.35.22 с площ 451,183дка в землището на с.Трънково до м.”Дядо Стояновата къшла”, “Инджов комсал” и “Кривото дърво” с начален годишен наем без ДДС 4511.83лв., депозит 2255.92лева.
2.Язовир с кад.№124 с площ 5,855дка в землището на с.Мелница, м.”Боев дол” с начален годишен наем без ДДС 58.55лв., депозит 29.28лева.

Търгът да се проведе на 22.02.2007г. от 14.00ч. в залата на община Елхово.
Желаещите да участват в търга следва до 21.02.2007г. до 17.00часа  да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:
За регистрирани лица  по Търговския закон
1.Молба – образец за участие в търга от гише №2 на информационния център при общината.
2.Решение за регистрация на фирма.
3.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.
4.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга.
5.Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Фирмено отделение при Окръжен съд, не по-рано 15 дни от датата на търга.
6.Приходна квитанция за внесен депозит от гише №4 на информационния център при общината.
7.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 10.00лева от гише №4 на информационния център при община Елхово.
8.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.
За физически лица:
1.Молба – образец за участие в търга от гише №2 на информационния център при общината.
2.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.
3.Удостоверение, че участника няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, не по-рано 15 дни от датата на търга.
4.Приходна квитанция за внесен депозит от гише №4 на информационния център при община Елхово.
5.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 10.00лева от гише №4 на информационния център при община Елхово.
6.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.
Община Елхово е регистрирана по ЗДДС/Закон за данък добавена стойност/ и спечелилия търга ще заплаща 20% ДДС върху годишния наем.
Втори търг при същите условия ще се проведе на 01.03.2007година.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “Икономическо развитие и общинска собственост” за сведение и изпълнение.