Явен търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години за имоти – публична общинска собственост – ЗАПОВЕД №РД-332 гр.Елхово 16.05.2007г.

З А П О В Е Д

№РД-332
гр.Елхово 16.05.2007г.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2,  от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и решение на ОбС-Елхово взето с протокол №41/26.04.2007г.

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведе явен търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години за имоти – публична общинска собственост:
1.Язовир, кад.№292 с площ 20,817дка в землището на с.Гранитово, м.”Червен бряг” с начален годишен наем 208.17лева без ДДС, депозит 104.09лева.
2.Язовир, кад.№117 с площ 13,724дка в землището на с.Раздел, м.”Листака” с начален годишен наем 137.24лева без ДДС, депозит 68.62лева.
Търгът да се проведе на 07.06.2007г. от 14.00часа в залата на община Елхово.
Желаещите да участват в търга следва до 06.06.2007г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:
За регистрирани лица по Търговския закон
1.Молба-образец за участие в търга от гише №2 на информационния център при общината.
2.Решение за регистрация на фирма.
3.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.
4.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите по регистрация, не по-рано от 15дни от датата на търга.
5.Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Фирмено отделение при Окръжен съд, не по-рано от 15дни от датата на търга.
6.Приходна квитанция за внесен депозит от гише №4 на информационния център при общината.
7.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 10.00лева от гише №4 на информационния център при общината.
8.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.
За физически лица
1.Молба-образец за участие в търга от гише №2 на информационния център при общината.
2. Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.
3.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите по регистрация, не по-рано от 15дни от датата на търга.
4.Приходна квитанция за внесен депозит от гише №4 на информационния център при общината.
5.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 10.00лева от гише №4 на информационния център при общината.
6.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.
Община Елхово е регистрирана по ЗДДС/Закон за данък добавена стойност/ и спечелилия търга ще заплаща 20% ДДС върху годишния наем.
При липса на кандидати за участие в търга на 07.06.2007г. втори търг ще се проведе при същите условия на 14.06.2007г.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел ”Икономическо развитие” за сведение и изпълнение.