Oтдаване под наем за срок от 10 години на общински терени – частна общинска собственост в гр.Елхово, ул.”Ал.Стамболийски”№92, поземлен имот ХІІІ,кв.45 – ЗАПОВЕД №РД-907 27.12.2006г.

З А П О В Е Д

гр.Елхово27.12.2006г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл.15, ал.5 от Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Елхово

З А П О В Я Д В А М:

На основание чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.15, ал.7 от Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и мономентално декоративни елементи на територията на община Елхово да се проведе жребий за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терени – частна общинска собственост в гр.Елхово, ул.”Ал.Стамболийски”№92, поземлен имот ХІІІ,кв.45:

1.Терен №1 от 16.50кв.м с месечен наем 2.48лв., депозит 29.76лв.
2.Терен №2 от 16.50кв.м с месечен наем 2.48лв., депозит 29.76лв.
3.Терен №3 от 16.50кв.м с месечен наем 2.48лв., депозит 29.76лв.
4.Терен №4 от 16.50кв.м с месечен наем 2.48лв., депозит 29.76лв.
5.Терен №5 от 16.50кв.м с месечен наем 2.48лв., депозит 29.76лв.
6.Терен №6 от 16.50кв.м с месечен наем 2.48лв., депозит 29.76лв.
7.Терен №7 от 16.50кв.м с месечен наем 2.48лв., депозит 29.76лв.

Жребият да се проведе на 11.01.2007г. от 14.00часа в залата на община Елхово.
Условия за провеждане на жребия:
1.На основание чл.15, ал.2 от Наредба №8 – Право на участие в жребия имат:
-собственици на жилища на прилежащия терен по право;
-ал.3 – В случай на по-малко желаещи от броя на одобрените по схемата места за разполагане на преместваеми съоръжения /гаражи/ право на участие имат собствениците на съседни на терена сгради.
2.На основание чл.5, ал.2 и ал.3 – преместваемите съоръжения са с унифициран дизайн – промишлен продукт, предназначен за серейно производство.
Желаещите да участват в жребия трябва да подадат на гише №2 в информационния център при община Елхово до 10.01.2007г. до 17.00часа следните документи:
І.За юридически лица
1.Заявление за участие в жребий по образец от гише №2 на информационния център при общината.
2.Решение за регистрация на фирма.
3.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.
4Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция за приходите по регистрация не по-рано 15дни от датата на провеждането на жребия.
5.Удостоверение за актуалното състояние на фирмата от Фирмено отделение при Окръжен съд не по-рано от 15 дни от датата на провеждането на жребия.
6.Ксерокопие на личната карта.
7.Ксерокопие на свидетелство за управление на МПС.
8.Приходна квитанция за внесен депозит от гише №4 на информационния център при община Елхово.
9.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 10.00лева от гише №4 на информационния център при община Елхово.
10.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.
І.За физически лица:
1.Заявление за участие в жребий по образец от гише №2 на информационния център при общината.
2.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.
3.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите по регистрация, не по-рано 15дни от датата на жребия.
4.Ксерокопие на личната карта.
5.Ксерокопие на свидетелството за управление на МПС.
6.Приходна квитанция за внесен депозит от гише №4 на информационния център при община Елхово.
7.Приходна квитанция за внесена такса за участие в жребия – 10.00лева от гише №4 на информационния център при община Елхово.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “Икономическо развитие и общинска собственост” за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се постави във входовете на жилищните блокове където ще се отдават общинските терени под наем за срок от 10 години след провеждане на жребия.