Явен търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имоти – частна и публична общинска собственост – ЗАПОВЕД № РД-188 гр.Елхово 26.03.2007г.

З А П О В Е Д

№ РД-188
гр.Елхово 26.03.2007г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2, чл.17, ал.1 ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и решения на ОбС-Елхово взети с протоколи № 18/26.05.2006г., № 19/20.06.2005г., №38/30.01.2007г. и № 39/27.02.2007г.

З А П О В Я Д В А М:

І.Да се проведе явен търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имоти – частна общинска собственост:
1.Павилион №6 на общински пазар от 24.50кв.м в поземлен имот ІV, кв.119 в град Елхово ул.”Пирин №6  с начален месечен наем 36.75лв. без ДДС, депозит 220.50лева.
2.Павилион №7 и 8 на общински пазар от 50.47кв.м в поземлен имот ІV, кв.119 в гр.Елхово ул.”Пирин”№6 с начален месечен наем 75.71лв. без ДДС, депозит 454.26лева.
3.Помещение от 91кв.м/част от б.кухня/ в гр.Елхово ул.”Търговска”№2 в поземлен имот І, кв.81 за извършване на услуги с начален месечен наем 94.65лв. без ДДС, депозит 567.90лева.
4.Стоматологичен кабинет с площ от 12кв.м в с.Гранитово в поземлен имот ІХ, имот пл.№183,кв.33 с начален месечен наем 9.00лева без ДДС, депозит 54.00лева.Оборудването – Юнит-стоматологичен стол “ЮС-5М” е собственост на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД. Месечният наем за стоматологичния стол е в размер на 26.00лева и спечелилият търга за помещението следва за сключи договор за наем за стоматологичния стол с МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД.
ІІ.Да се проведе явен търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имот публична общинска собственост:
1.Водоем , кад.№004015 в землището на гр.Елхово, м.”Горно кюше” с площ 19,589дка с начален годишен наем 195.89лв. без ДДС, депозит 97.95лева.
Търгът да се проведе на 19.04.2007г. от 14.00часа в залата на община Елхово.
Желаещите да участват в търга следва до 18.04.2007г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:
За регистрирани лица по Търговския закон
1.Молба – образец за участие в търга от гише №2 на информационния център при общината.
2.Решение за регистрация на фирма.
3.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.
4.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга.
5.Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Фирмено отделение при Окръжен съд, не по-рано от 15дни от датата на търга.
6.Приходна квитанция за внесен депозит от гише №4 на информационния център при общината.
7.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 10.00лева от гише №4 на информационния център при община Елхово.
8.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.
За физически лица:
1.Молба – образец за участие в търга от гише №2 на информационния център при общината.
2.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.
3.Удостоверение, че участника няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, но не по-рано 15 дни от датата на търга.
4.Приходна квитанция за внесен депозит от гише №4 на информационния център при община Елхово.
5.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 10.00лева от гише №4 на информационния център при община Елхово.
6.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.
Община Елхово е регистрирана по ЗДДС/Закон за данък добавена стойност/ и спечелилия търга ще заплаща 20% ДДС върху месечния, съответно годишния наем.
Втори търг при същите условия ще се проведе на 26.04.2007г.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел”Икономическо развитие и общинска собственост” за сведение и изпълнение.