Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 26 ноември 2020 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО

г-н /г-жа/………………………

П  О  К   А  Н  А
№ 11 /17.11.2020 г.

 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 26.11.2020 г. от 09:00 часа  в заседателната зала на община Елхово 11-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2020 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение на решение № 427/38/2 по Протокол № 38/31.01.2019 г. на Общински съвет-Елхово относно Поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за обезпечаване изпълнението на проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9889 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9890 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет-Елхово за приемане на  мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици,  вследствие усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19.
ВНОСИТЕЛ: Пепа Кючукова – зам. кмет на община Елхово

 7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на съгласие по смисъла на ЗУТ за застрояване в триметровото пространство до вътрешната регулационна линия на ПИ № 27382.500.37 и ПИ № 27382.500.9833
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 9. РАЗНИ

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово