Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 11 декември 2020 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО

г-н /г-жа/………………………

П  О  К   А  Н  А
№ 12 /09.12.2020 г.

 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2, т. 2 свиквам на 11.12.2020 г. от 09:00 часа  в заседателната зала на община Елхово 12-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Изслушване на управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД гр. Елхово, относно действителното състояние на болницата към настоящия момент – за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхната реализация, анализ на ефективността на дружеството, справяне на дружеството с усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.
  2. Други.

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС – Елхово