Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 21 декември 2020 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО

г-н /г-жа/………………………

П  О  К   А  Н  А
№ 13 /14.12.2020 г.

 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 21.12.2020 г. от 09:00 часа  в заседателната зала на община Елхово 13-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Окончателна актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2020 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План-сметките за разходите за 2021 година и определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на община Елхово за 2021 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на дейността по предоставяне на Топъл обяд от Община Елхово като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на направени инвестиции финансирани от „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол и непредвидени в подробната им инвестиционна програма за 2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово 

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21542.69.279 с площ 793 813 кв.м., трайно предназначение: друг вид земеделска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Добрич, за частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020 – 2021 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

9. РАЗНИ

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово