Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 25 февруари 2021 г.

ДО

г-н /г-жа/………………………

П О К А Н А
№ 15 /16.02.2021 г.
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 25.02.2021 г. от 09:00 часа в заседателната зала на община Елхово 15-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 2020 год.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Елхово за 2021 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово 

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане сборен бюджет на община Елхово за 2021 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности на община Елхово за 2022 г., 2023 г. и 2024 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Елхово 2021 – 2027 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Венета Атанасова Димитрова – секретар на община Елхово

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2020 г. на дружествата с общинско участие “Медицински център № 1 – Елхово” ЕООД и МБАЛ “Св. Иван Рилски“ ЕООД
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на реда и условията за провеждане на конкурс за управител на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД и назначаване на комисия за провеждане на конкурса съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия/ЗПП/, Правилника за прилагане на ЗПП и Наредба № 4 за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на реда и условията за провеждане на конкурс за управител на „Медицински център № 1 – Елхово“ ЕООД и назначаване на комисия за провеждане на конкурса съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия/ЗПП/, Правилника за прилагане на ЗПП и Наредба № 4 за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на  „Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“  на „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Промяна на маршрутно разписание от общинската транспортна схема по направление Елхово – Малък  манастир.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от общинския поземлен фонд
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020 – 2021 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

18. РАЗНИ

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово