Общински съвет – Елхово обявява конкурс за управител на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД с решение №147/15/10/

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА “СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕООД – ГР. ЕЛХОВО ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ.

1. Възлагане на управлението на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Елхово за срок от три години, като конкурсът ще се проведе на три етапа:

І. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

ІІ. Оценка на бизнес план (програма за управление) за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

ІІІ. Провеждане на събеседване с кандидатите.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

4. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

5. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

6. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото дружество;

8. не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1- 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

9. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

10. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

11. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго общинско дружество;

Точки 9 и 10 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

3.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за участие в конкурса;

2. Професионална автобиография-европейски формат;

3. Нотариално заверено копие от диплом за завършено образование по посочените специалности;

4. Нотариално заверено удостоверение за квалификация по “Здравен мениджмънт”, отговарящо на изискванията на §3 от Наредба №9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението  на лечебни заведения по ЗЛЗ;

5. Нотариално заверено копие от диплом за придобита основна специалност за лекарите, съответно стоматолозите;

6. Копие от трудовата книжка, удостоверяваща наличието на изискуемия трудов стаж;

7. Медицинско свидетелство;

8. Декларация за установяване на липсата на обстоятелства от т.3 до т.11 на раздел 2;

9. Мотивационно писмо за участие в конкурса;

10. Препоръки от предишен работодател, ако има такива;

 Документите да са поставени в надписан с имената на кандидата и наименование на съответното лечебно заведение запечатан плик. Посочените документи трябва да бъдат валидни съгласно българското законодателство.

4. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ. ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:  

Документите за участие на кандидатите се приемат в 30-дневен срок от публикацията в един местен вестник и на официалния сайт на Община Елхово в канцеларията на Общински съвет–Елхово.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават  в запечатан плик и се завеждат по реда на тяхното постъпване.

След изтичане срока за подаване на конкурсните документи, в 3 дневен срок, Комисията проверява допустимостта на кандидатите до участие в конкурса. Допускат се кандидатите, които са представили всички посочени в обявата документи и отговарят на описаните в нея изисквания. Комисията съставя протокол относно това, кои кандидати са допуснати до участие в конкурса.

В 3-дневен срок от датата на изготвяне на протокола,  комисията уведомява писмено допуснатите до участие в конкурса кандидати. В уведомлението се посочват етапите и конкретните срокове за провеждане на конкурса. При поискване от кандидатите същите получават Удостоверение за предоставена възможност да посещават дружеството във връзка с подготовката си за следващите етапи от конкурса.

Допуснатите кандидати след първия етап изготвят бизнес план (програма за управление) за срока на управление в 15-дневен срок след уведомлението и го представят в запечатан плик в деловодството. Бизнес планът (програмата за управление) следва да съдържа: І. Кратка анотация; ІІ. Анализ на бизнеса (характеристика на сектора, SWOT анализ, продукти и услуги, пазарни позиции); ІІІ. Мисия и стратегия; ІV. Маркетингов план (характеристика на пазара, тенденции в развитието, конкуренти, продажби и пазарен дял, ценова политика, промоция и реклама, външни влияния, бюджет на маркетинга); V. Инвестиционен план; VІ. Организация и управление (организационна и производствена структура, организация на работа, мотивация и стимулиране, бюджет за разходите); VІІ. Финансов план; VІІІ. Времеви график за осъществяване на бизнес плана (програмата за управление); ІХ. Заключение. При оценка на бизнес плановете на кандидатите, членовете на Комисията попълват карта за оценка.

След оценка на бизнес плановете на кандидатите се пристъпва към трети етап събеседване. Събеседването включва въпроси: за личните планове за професионално развитие; по бизнес плана (програмата за управление) на кандидата; по търговско, гражданско и трудово законодателство, регламентиращи дейностите по управлението на търговското дружество; по спецификата на отрасъла, в който попада търговското дружество; за спецификата на пазара;  свързани с мениджърския опит и управленски умения на кандидата. След провеждане на трети етап – събеседване, членовете на Комисията попълват карта за оценка.

В тридневен срок, считано от деня, следващ датата, на която е приключило събеседването, Комисията съставя протокол за класиране на кандидатите съгласно техния общ бал и го представя на Общински съвет, като предлага класиране на кандидатите, и същевременно изпраща писмени уведомления за резултатите от конкурса до всички кандидати. Към протокола се прилага цялата преписка по провеждане на конкурса и карта за обобщаване на резултатите, оформени съгласно утвърдените от Общински съвет- Елхово образци към Наредба №4.

Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от състава й. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За всяко едно от заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица – кандидати. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, и се изключва от процедурата.

За допълнителна информация: 0478/88 026.

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово