Kонкурс за управител на „Медицински център №1-Елхово“ ЕООД обявява Общински съвет – Елхово с решение № 148/15/11/

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА  „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР №1-ЕЛХОВО“ ЕООД ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ.

1. Възлагане на управлението на „Медицински център №1-Елхово“ ЕООД за срок от три години, като конкурсът ще се проведе на три етапа:

І. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

ІІ. Оценка на бизнес план (програма за управление)  за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

ІІІ. Провеждане на събеседване с кандидатите.

2.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина с призната специалност съгласно чл.16, ал.3 от Закона за лечебните заведения

2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

4. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

5. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

6. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото дружество;

8. не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1- 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

9. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

10. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

11. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго общинско дружество;

Точки 9 и 10 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за участие в конкурса;

2. Професионална автобиография-европейски формат;

3. Нотариално заверено копие от диплом за завършено образование по посочените специалности;

4. Нотариално заверено копие от диплом за придобита основна специалност за лекарите, съответно стоматолозите;

5. Копие от трудовата книжка, удостоверяваща наличието на изискуемия трудов стаж;

6. Медицинско свидетелство

7. Декларация за установяване на липсата на обстоятелства от т.3 до т.11 на раздел 2.

8. Мотивационно писмо за участие в конкурса;

9. Препоръки от предишен работодател, ако има такива;

 Документите да са поставени в надписан с имената на кандидата и наименование на съответното лечебно заведение запечатан плик. Посочените документи трябва да бъдат валидни съгласно българското законодателство.

4. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ.ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

Документите за участие на кандидатите се приемат в 30-дневен срок от публикацията в един местен вестник и на официалния сайт на Община Елхово в канцеларията на Общински съвет–Елхово.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават  в запечатан плик и се завеждат по реда на тяхното постъпване.

След изтичане срока за подаване на конкурсните документи, в 3 дневен срок, Комисията проверява допустимостта на кандидатите до участие в конкурса. Допускат се кандидатите, които са представили всички посочени в обявата документи и отговарят на описаните в нея изисквания. Комисията съставя протокол относно това, кои кандидати са допуснати до участие в конкурса.

В 3-дневен срок от датата на изготвяне на протокола,  комисията уведомява писмено допуснатите до участие в конкурса кандидати. В уведомлението се посочват етапите и конкретните срокове за провеждане на конкурса. При поискване от кандидатите същите получават Удостоверение за предоставена възможност да посещават дружеството във връзка с подготовката си за следващите етапи от конкурса.

Допуснатите кандидати след първия етап изготвят бизнес план (програма за управление) за срока на управление в 15-дневен срок след уведомлението и го представят в запечатан плик в деловодството. Бизнес планът (програмата за управление) следва да съдържа: І. Кратка анотация; ІІ. Анализ на бизнеса (характеристика на сектора, SWOT анализ, продукти и услуги, пазарни позиции); ІІІ. Мисия и стратегия; ІV. Маркетингов план (характеристика на пазара, тенденции в развитието, конкуренти, продажби и пазарен дял, ценова политика, промоция и реклама, външни влияния, бюджет на маркетинга); V. Инвестиционен план; VІ. Организация и управление (организационна и производствена структура, организация на работа, мотивация и стимулиране, бюджет за разходите); VІІ. Финансов план; VІІІ. Времеви график за осъществяване на бизнес плана (програмата за управление); ІХ. Заключение. При оценка на бизнес плановете на кандидатите, членовете на Комисията попълват карта за оценка.

След оценка на бизнес плановете на кандидатите се пристъпва към трети етап събеседване. Събеседването включва въпроси: за личните планове за професионално развитие; по бизнес плана (програмата за управление) на кандидата; по търговско, гражданско и трудово законодателство, регламентиращи дейностите по управлението на търговското дружество; по спецификата на отрасъла, в който попада търговското дружество; за спецификата на пазара;  свързани с мениджърския опит и управленски умения на кандидата. След провеждане на трети етап – събеседване, членовете на Комисията попълват карта за оценка.

В тридневен срок, считано от деня, следващ датата, на която е приключило събеседването, Комисията съставя протокол за класиране на кандидатите съгласно техния общ бал и го представя на Общински съвет, като предлага класиране на кандидатите, и същевременно изпраща писмени уведомления за резултатите от конкурса до всички кандидати. Към протокола се прилага цялата преписка по провеждане на конкурса и карта за обобщаване на резултатите, оформени съгласно утвърдените от Общински съвет- Елхово образци към Наредба №4.

Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от състава ѝ. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За всяко едно от заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица – кандидати. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, и се изключва от процедурата.

За допълнителна информация: 0478/88 026.

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово