Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 24 юни 2021 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ДО
г-н /г-жа/………………………

П О К А Н А
№ 19 /15.06.2021 г.
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 24.06.2021 г. от 09:00 часа в заседателната зала на община Елхово 19-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2021 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

2. Изслушване на управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД гр. Елхово, относно действителното състояние на болницата към настоящия момент – за медицинските дейности, разходваните ресурси и тяхната реализация.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на общински план за младежта за 2021 г
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информиране на Общински съвет-Елхово за предстоящо Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД и даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на ОСА на дружеството
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на становище, във връзка с възможността Община Елхово да предприеме действия по подаване на искане за удължаване на срока по сключен административен договор № BG16M1OP002-2.006-0004-C01 по проект „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ урегулиран поземлен имот V-общ. /ПИ 426/ в кв. 28 с площ от 1 250 кв.м. по Застроителния и регулационен план на с. Малък манастир.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху 1500/3221кв.м ид.ч от имот с идентификатор №27382.54.236, НТП-пасище, публична общинска собственост, целият с площ от 3221кв.м., находящ се в м.“Сухата река“, в землището на гр.Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на ПУП-парцеларен план за трасето на обект: ОТПИЧЕН КАБЕЛ НА „ДИАНА КАБЕЛ ТВ” ООД от с. Кирилово, общ. Елхово до гр. Елхово, обл. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно прехвърляне на изградено съоръжение – линеен енергиен обект по смисъла на Закона за енергетиката
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

12. РАЗНИ

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово