ЗАПОВЕД № РД-406 от 08.07.2021г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект-частна общинска собственост

З А П О В Е Д

№ РД-406
гр.Елхово, 08.07.2021г.

 

       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, ал.2  и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, решение на Общински съвет – Елхово №213/18/20/ взето с Протокол №18/27.05.2021г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

       Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект  – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.2279.1.1 и площ от 31кв.м,разположен в едноетажна сграда с идентификатор 27382.500.2279.1, построена през 1961г. с местоположение гр.Елхово, ул.“Царибродска“№27 за срок от 5/пет/ години с начален месечен наем 64.12лева, депозит 384.72лева.

       Дължимите плащания се извършват по банков път както следва:банкова сметка за внасяне на депозит – BG68STSA93003346210388, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово; Банкова сметка за такса за участие в търг – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово или на първо гише в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

       Оглед на обектите  може да се извърши всеки работен ден до 27.07.2021г. от 10.00часа до 12.00часа.

       Търгът да се проведе от комисия в състав:

       Председател: не се чете

             Членове:1.не се чете

                           2.не се чете

                           3.не се чете

                           4.не се чете

                           5.не се чете

 

Резервни членове:1.не се чете

                            2.не се чете

на 28.07.2021г. от 11.00часа в залата на община Елхово.

       В търга могат да участват физически и юридически лица.

       Желаещите за участие в публичния търг следва до 27.07.2021г. до 17.00часа да подадат следните документи:

        I.За юридически лица

        1.Заявление – образец за участие в публичния търг – подава се от представляващия юридическото лице и ЕТ или упълномощен негов представител на гише №1 в Центъра за услуги и информация  на община Елхово.

        2.Извадка от Търговския регистър за актуално състояние, издава се служебно.

        3.Приходна квитанция за внесен депозит.

         4.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

        5.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в публичния търг.

              II.За физически лица :

               1.Заявление за участие в публичния търг по образец на гише №1 на

        информационния център, подава се от физическото лице или упълномощен

        от него представител.

       2.Приходна квитанция за внесен депозит.

       3.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

       4.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

         Заявлението с приложените документи, които са необходими да се представят от кандидатите при участие в публичния търг, могат да бъдат изпратени:

         – по поща или куриер до гише №1в Центъра за услуги и информация на първия етаж в административната сграда на общината на ул.“Търговска“№13 в гр.Елхово;

         – по електронна поща с адрес: [email protected]  с квалифициран електронен подпис.

      При липса на кандидати за участие в търга на 28.07.2021г., да се проведе втори търг при същите условия на 04.08.2021г. от 11.00ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 17.00часа на 03.08.2021г.

         Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦУИГ на община Елхово.

         Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

Заповедта и утвърдената тръжна документация да се публикуват на електронната страница на Община Елхово в „Търгове и конкурси“.

ПЕТЪР КИРОВ /П НЕ СЕ ЧЕТЕ/

Кмет на община Елхово

 

Тръжна документация

Заповед № РД-460/30.07.2021г. относно спечелил публичния търг