Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 29 юли 2021 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ
ДО
г-н /г-жа/………………………………….
 …………………………………………………
област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А
№ 20 /20.07.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 29.07.2021 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 20-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2021 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2021 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и  местата  за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Eлхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.077-0005-C01 от 29.06.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ във връзка с реализацията на проект „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово“ сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, Местна инициативна група Елхово-Болярово и Община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

5. ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода  януари 2021 г. – юни  2021 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

6. ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – Елхово и на неговите комисии за периода януари 2021 г. – юни  2021 г.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за социалните услуги за 2022г.  на община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на пасища, мери и ливади-публична общинска собственост за срок от една стопанска година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем на ПИ с идентификатор №27382.101.984 – частна, общинска собственост с площ 15 893кв.м,  VI-категория в м.“Лозята“ в землището на гр.Елхово за срок от десет стопански години.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху 1000/399 530кв.м ид.ч, представляващи част от ПИ №61738.56.4–друг вид дървопроизводителна гора, м.“Габрака“ в землището на с.Раздел.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Обявяване на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27382.57.747 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27382.57.746, двата с трайно предназначение на територията: урбанизирана и с начин на трайно ползване: за съоръжение на канализация по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, за публична общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот ІІІ-общ. в кв. 3 с площ от 2 900 кв.м. по Застроителния и регулационен план на с. Борисово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за установяване на свързано допълващо застрояване в поземлени имоти с иентификатори 27382.500.106 и 27382.500.105 по КК и КР на гр. Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 06001.19.731 и 06001.19.732 по КК и КР на с Бояново
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 27382.500.947 и площ от 20/357ид.ч кв.м находящ се в гр.Елхово, ул.„Славянска” за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 27382.500.947 и площ от 23/357ид.ч кв.м находящ се в гр.Елхово,  ул.„Славянска” за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разрешение изработване   на ПУП-парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия от съществуваща шахта на БТК до „Крайпътен обществено-обслужващ комплекс“ в УПИ ІХ, кв.2 по ПРЗ на Контактна зона към ГКПП Лесово-Хамзабейли“ / ПИ с идентификатор 43459.502.42  по КК с.Лесово/
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет по изпълнение на концесионните договори в Община Елхово за 2020 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет-Елхово на позиция и мандат на община Елхово за предстоящо заседание на 30.07.2021г. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Ямбол с адрес ул.,,Жорж Папазов’’18, с резервна дата съгласно чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВИК  23.08.2021г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разрешение изработване   на ПУП-ПРЗ на УПИ І-129, УПИ ІІ-129, УПИ ІІІ-129, УПИ ІV-129, УПИ V-129, УПИ VІ-129, УПИ VІІ-129, УПИ VІІІ-129, УПИ ІХ-129, УПИ Х-129, УПИ ХІ-129 и УПИ ХІІ-129, кв. 4а , обслужваща улица с о.т.101-102-103-105 и УПИ VІІ-129 и ІІІ-130, кв.4 по ПРЗ на с.Раздел
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

22. РАЗНИ

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово