РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ПР/2008 г.

РЕШИХ

 

Да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на два броя вятърни генератори” в имот ¹ 047090 в землището на с. Лесово, общ. Елхово.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. З и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2 ал. 1 т. З “а”, чл. 8 т. 2, чл. 40 ал. З и ал. 4 и уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и представената писмена документация от възложителя по Приложение ¹ 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии,

 

РЕШИХ

 

Да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на два броя вятърни генератори” в имот ¹ 047090 в землището на с. Лесово, общ. Елхово.

Възложител „УИНДПАУЪР БГ” АД гр. Сливен,

ул. “Тодор Икономов” ¹1, ап. 1

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение касае инсталирането и експлоатацията на два броя вятърни електрогенератори. Предвидената дейност попада в обхвата на ЗООС Приложение 2, т. З, буква „и” – производство на електроенергия посредством силата на вятъра. Имотите, върху които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение се намират в землището на с. Лесово, общ. Елхово и е собственост на инвеститора. Фундаментът на всяка турбина ще бъде излят в земята и ще заема площ около 64 кв.м. Максималната височина на кулите ще бъде 50 м, диаметъра на ротора ще е около 27 м.

 

МОТИВИ:

 

1. Предвиденият имот за реализация на инвестиционното предложение е разположен в границите защитени зони по смисъла на чл. З от Закона за биологичното разнообразие “Дервентски възвишения 1″, с код ВG 0000218 по Директивата за местообитанията и „Дервентски възвишения” с код ВG 0002026 по Директивата за птиците.

2. На територията на Дервентски възвишения са установени  120 вида птици, от които 25  са  включени  в  Червената книга  на България (1985). От срещащите се видове 59 са от европейско природозащитнозначение  (SРЕС)  . Като световно застрашени в категория 8РЕС1 са включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SРЕС2 – 17  вида,  в  SРЕСЗ    40  вида.  Мястото  осигурява  подходящи местообитания за 45 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното  разнообразие,   за  които   се   изискват  специални мерки за защита.

3. В Дервентските възвишения гнезди и застрашеният от изчезване на планетата Царски орел. Общо около 20 двойки царски  орли се срещат в България.  От тях  15   двойки  са на територията на  Дервентски  възвишения  и   Сакар.  Известните гнезда са 16 бр, от които 13 бр. са на територията на Дервентски възвишения    и    Сакар.    Местообитанията    на    този    световно застрашен  вид  са включени  в  Приложение  2  към  Закона за биологичнто разнообразиекато приоритетни за опазване.

4. Инвестиционното предложение засяга местообитанията предмет на защита    в защитените зони, като попада изцяло в ловните територии на установените двойки царски орли в този район.

5. Инвестиционното предложение ще има отрицателно въздействие, като неговата степен зависи от характеристиките му – брой на ветрогенераторите     2   бр.,   тяхната   височина   50   метра   и пространството,    което    очертават    витлата    на    генераторите, местоположение и конфигурация, екологичните характеристики на отделните видове, данни за миграционни пътища и летателна активност.

6. Отрицателно   ще   е   и   въздействието   върху   популациите   на различните видове прилепи, предмет на опазване, във връзка с тяхната летателна активност и наличие на миграционни пътища.

7. При реализиране на инвестиционното предложение ландшафтът ще се промени, като в него ще се внесат техногенни структури и тяхното   наличие   ще   компрометира   неговата   стойност.    От наличната информация е видно, че съществуващия ландшафт е
природен, а за развитието на туризма, свързан със защитените зони,    инвестиционното    предложение    ще    има    отрицателно въздействие.

8. Царският  орел  е  най-уязвим  към  необичайни  и  неестествени промени в характерния за него хабитат и не може успешно да се приспособи   към   промените   в   местообитанието   му   и   да   се размножава   успешно.   Това   ще   доведе   до   фрагментация   на популацията и местоооитанията на вида, което с в противоречие с целите и предмета на опазване. При промяна в местообитанията съществува много висок рисков елемент по отношение на биологичното разнообразие, особено в групата на птиците с трудно предвидими негативни последствия, както за местните популации, така и за мигририращите.

 9. Изграждането па ветроенергийни паркове в района е сериозна заплаха, тъй като ще възпрепятстват миграциите на грабливите птици. В резултат на това е възможно защитените зони “Дервентски възвишения 1”, с код ВG 0000218 и „Дервентски възвишения” с код ВG 0002026 да загубят предмета и целите си на опазване.

10. Извършването на ОВОС се налага, тъй като единствено чрез задълбочени оценка, анализ и прогноза може да се определи въздействието на инвестиционното предложение върху потенциалното Натура 2000 място и защитените животински видове, чиито местообитания ще бъдат засегнати.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Окръжен съд – Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 

 

 

 

                                                                              За директор  РИОСВ: / п /

                                                                                                              /Н-к Отдел “КОС” К. Костадинов/