О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е
№­­­­­­ 94-02-989/2/ от 22.12.2021 год.

 

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересoваните граждани, че със заповед № ТСУ – 58 от 21.12.2021 год. на кмета на Oбщината, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на с. Бояново за  УПИ  ХІ-34, ХІІ-33 и ХІІІ-32, кв.6.  

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при община Елхово.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
№­­­­­­ 94-02-610/2/ от 22.12.2021 год.

 

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № ТСУ – 59 от 21.12.2021 год. на кмета на Общината, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на с. Лалково за  УПИ  ХІІ-157, УПИ VІ-158 и УПИ ХІ-156,  кв.16.  

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС”при община Елхово.

 

О Б Я В Л Е Н И Е
№­­­­­­ 94-02-907/2/ от 22.12.2021 год.

 

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № ТСУ – 60 от 21.12.2021 год. на кмета на Общината, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на с. Раздел  за  УПИ  VІІІ-149, УПИ ІІІ-146, УПИ V-151 и УПИ VІ-152,153,  кв.11.  

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при община Елхово.