О Б Я В Л Е Н И Е

 О Б Я В Л Е Н И Е
94-02-1092 /1/ от 04.01.2022 г.

 

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ ІІІ-475, УПИ ІV-476 и УПИ ІІ-2532, кв. 68 по плана на гр. Елхово.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на община Елхово.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящето съобщение заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

 

Проект за изменение ПУП