О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02-59 /1/ от 20.01.2022 г.

 

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че e изработен  ПУП –  ПРЗ на УПИ ІІІ-9892 , кв.74а по плана на гр. Елхово.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на община Елхово.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен  срок от датата на получаване на настоящото съобщение, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

 

Проект за изменение на ПУП