Отмяна на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Елхово

С решение № 35/02.03.2022 г. по адм. Дело №3/2022 г.,  Административен съд – гр. Ямбол отменя разпоредбите на чл.40а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС – Елхово