ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 22.12.2011г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/………………………….

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

       No 3 /14.12.2011 г.

            На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 22.12.2011 г. от 9.00 часа в  заседателната зала на общината ²²² -то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

                                        Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба No2 за опазване на чистотата и околната среда в община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба No14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба No 10 за съставянето, изпълнението и отчитането  на общинския бюджет

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКАОТНОСНО: Окончателна  актуализация на сборния бюджет на община Елхово и поименния списък за капиталови разходи за 2011 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на план-сметките за разходите за 2012 година и определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на община Елхово за 2012 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за избор на форма за управление на горски територии-общинска собственост и приемане на Наредба за управление на горските територии на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на Мониторингова група към Общински съвет-Елхово за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие на община Елхово за периода 2007-2013 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разкриване на услугата „Център за настаняване от семеен тип” в град Елхово като делегирана от държавата дейност

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Промяна в утвърдения списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение ¹8 на решение ¹587/50/20/ от протокол ¹50 от 28.03.2011 г. на Общински съвет-Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Вземане на решение за откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общински транспортни схеми и квотите на община Елхово от областни и републиканска транспортни схеми

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за придобиване чрез дарение на недвижим имот, представляващ дворно място с площ 750 кв.м, съставляващо поземлен имот ²Х-166 в кв.12 по плана на с.Лалково собственост на Тончо Ангелов Манчев

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот общинска собственост, представляващ жилищна територия с площ 1499 кв.м., съставляваща имот ¹101003 в землището на с.Раздел заедно с построената в него едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 159 кв.м.

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост представляващ 0.56/14696 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 27382.500.7121, находящ се в гр.Елхово, ул.”Морава” за срок от 10 години след провеждане на публичен търг

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем за срок от десет  стопански години  на  обработваеми земи – частна, общинска собственост, включително и имот ¹103001, отдел 47/1 по ЛУП 2001г. с площ 334,014 дка – голина, находящ се в м.”Райкин” в землището на с.Пчела, чийто договори изтичат на 18.12.11г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост находящ се на ул.”Ал.Стамболийски” 66 в сграда за търговска дейност с идентификатор 27382.500.2615.1.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имоти –публична общинска собственост за упражняване на индивидуална практика за извънболнична помощ за срок от 10/десет/ години, след провеждане на търг

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

17.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от  имот-публична общинска собственост за срок от 10/десет/ години, след провеждане на търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

18.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне  под наем  за срок от 10/десет/  стопански години, на ПИ ¹037011-частна общинска собственост в землището на с.Г.Дервент.

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

19.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване на поземлени имоти 035019 и 035014, по картата на възстановената собственост на землище с.Малък Манастир, община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

20.ДОКЛАДНА ЗАПИСКАОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП- парцеларен план за електропоровод 20 кV за захранване на поземлен имот 022046, местност „Шаламанка” по картата на възстановената собственост на землище с.Жребино, община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

21.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет-Елхово  в Националното сдружение на общините в Република България /НСРБ/

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев Колев – председател на ОбС-Елхово

 

22.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет-Елхово  в Регионална асоциация  на общините „Тракия”

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев Колев – председател на ОбС-Елхово

 

23.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на реда и условията за провеждане на нов конкурс за управител на МБАЛ “Св.Иван Рилски” ЕООД и назначаване на комисия за провеждане на конкурса съгласно изискванията на Наредба ¹9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения.

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

24.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за избор на представители на Общински съвет-Елхово  за участие в комисиите  съгласно чл.45, ал.3 от Наредба ¹ 5 на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев Колев – председател на ОбС-Елхово

 

25.ПИТАНИЯ И РАЗНИ

 

Забележка: Материалите  по т.5 от дневния ред на предстоящото трето заседание  ще бъдат на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС.

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово