Двадесет и осмо заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 28

На двадесет и осмото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 14.04.2022 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.   

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане сборен бюджет на община Елхово за 2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
309/28/1/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.2, т.6 и т.23 и чл.52 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Постановление  № 31 от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., Решение на Министерски съвет № 50 от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.  и Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет гр.Елхово:

І. Приема сборния бюджет на община Елхово за 2022 г. както следва:

 1. По приходната част в размер на 19 552 936лв.

/съгласно Приложение № 1/

в т.ч. 1.1. Приходи с държавен характер в размер на            12 091 048лв.

в т.ч. 1.1.1. Обща субсидия за финансиране

на делегираните от държавата дейности                                  10 681 479лв.

1.1.2. Собствени приходи                                                       12 761лв.

1.1.3. Събрани средства и извършени плащания

от сметки за средства от Европейския съюз                         -78 032лв.

1.1.4. Преходен остатък  левова сметка                             1 474 840лв.

1.2. Приходи с местен характер в размер на                              7 461 888лв.

в т.ч.  1.2.1. Данъчни приходи                                                 982 500лв.

1.2.2. Неданъчни приходи                                                  1 931 595лв.

1.2.3. Обща изравнителна субсидия                                            1 578 900лв.

1.2.4. Трансфер за зимно поддържане и

снегопочистване                                                                            141 000лв.

1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи                  1 088 000лв.

1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства

от Европейския съюз                                                           -1 840 750лв.

1.2.7. Възмездна финансова помощ                                                             50 000лв.

1.2.8. Временни безлихвени заеми между

бюджети и сметки за средства от Европейския съюз         1 610 969лв.

1.2.9. Погашения по дългосрочни заеми от други лица в

страната                                                                                -1 647 041лв.

1.2.10. Друго финансиране                                                    -241 768лв.

1.2.11. Друго фин-не – възст.суми РИОСВ 2021 г.                         180 594лв.

1.2.12. Друго фин-не – възст.суми РИОСВ 2022 г.                    241 768лв.

1.2.13. Преходен остатък                                                      3 386 121лв.

 1. По разходната част в размер на 19 552 936лв.

/съгласно Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2/

/разпределени по функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи/

в т.ч.  2.1. Държавни дейности в размер на                         12 091 048лв.

2.2. Дофинансиране на държавни дейности

с местни приходи                                                                                 477 000лв.

2.3. Местни дейности в размер на                                           6 984 888лв.

ІІ. Разпределя преходния остатък в лева размер на                       4 860 961лв.

/съгласно Приложение № 3/

ІІІ. Утвърждава  разпределение  на  сборния бюджет  на  общината  за  2022 г.  по  собствен бюджет и второстепенни разпоредители съгласно Приложение № 2.2.

ІV. Утвърждава приходна част и разходна част съгласно чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси, в рамките на общинския бюджет, за кметствата и населените места с кметски наместници на територията  на община Елхово съгласно Приложение №2.3.  

 1. Приема поименен списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 4, в т.ч.:
 2. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 088 000 лв., както следва:

1.1. обект „Основен ремонт ул.“Пирот“ и ул.“13-ти март“ в участъка от ул.“Ангел Кънчев“ до ул.“Беласица“ – 1 088 000 лв.

 1. Утвърждава разчети за разходи, финансирани с постъпления от продажба на общински нефинансови активи във връзка с разпоредбите на чл.127 ал.2 от Закона за публичните финанси в размер на 286 934 лв., в т.ч. преходен остатък 185 634 лв. съгласно Приложение № 7.

VІ. Утвърждава численост на персонала и средства за заплати през 2022 г. /без звената от системата на народната просвета и култура, които  прилагат делегирани бюджети/ съгласно Приложение № 2.1.

VІІ. Утвърждава разчети за целеви разходи и субсидии, както следва:

 1. За социално-битово и културно обслужване на персонала, определени в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на заетите лица, назначени по трудови правоотношения съгласно чл.36 ал.2 от ПМС№31/17.03.2022 г.
 2. За членски внос в неправителствени организации – 11 000лв.
 3. За представителни разходи на кмета на община Елхово съгласно чл.94 ал.1 от ЗДБРБ за 2022 г. –            5 000лв.
 4. За помощи по решение на Общински съвет –          12 000лв.
 5. За помощи за „ин-витро“процедури на семейства с репродуктивни проблеми –        10 000лв.
 6. За помощи за погребение –          35 000лв.

В т.ч. 6.1. За самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни; настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица за услуги, предоставяни за погребения определени съгласно Приложение № 8                                                                    –          5 000лв.

         6.2. За подпомагане разходите за погребални услуги на жители, с постоянен адрес в община Елхово, в размер до 50лв. при представяне на разходооправдателни документи                                                           –        12 000лв.

6.3. За подпомагане разходите за погребални услуги на починали от COVID-19 жители, с постоянен адрес в община Елхово, в размер до 300 лв. при представяне на разходооправдателни документи, финансирани със средства по ПМС №326/2021 г.                                                                    –        18 000 лв.

 1. За изплащане транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно, както следва:

7.1. за заетите във функция „Социално осигряване, подпомагане и грижи” съгласно Приложение № 6 в размер на 100% съгласно чл.35 ал.1 т.2 и ал.2 от ПМС №31/17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., като упълномощава кмета да утвърди поименен списък на лицата;

7.2. за заетите във функция „Образование” в съответствие с Наредба №1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 1. За финансиране на вестник „Елховска дума” –            6 000лв.
 2. Утвърждава субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово в размер на 100 000 лв., в т.ч.:

9.1.На основание чл.100 ал.2 т.4 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за финансово оздравяване на лечебното заведение                                                                                                                     –         60 000 лв.

           в т.ч. за закупуване на лекарства                                                –         60 000 лв.

9.2.На основание чл.100 ал.2 т.1 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за придобиване на дълготрайни материални активи                                                                                                                            –        31 500 лв.

в т.ч. закупуване на мамограф (първа вноска)                                     –        31 500 лв.

9.3.На основание чл.100 ал.2 т.2 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за ремонт, свързан с преустройство на лечебното заведение                                                                                                               –           8 500 лв.

в т.ч. за вътрешно измазване на помещения                      –          4 000 лв.

                ремонт козирка                                                             –           4 500 лв.

Задължава МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД, гр.Елхово да представи отчетни документи за извършените разходи.

 1. На основание чл.63 ал.9 от Закона за здравето, предоставя средства за изпълнение на противоепидемичните мерки свързани с COVID-19 на „Медицински център №1-Елхово“ЕООД в размер на 25000 лв. Финансирането е със средства по ПМС 326/2021 г. Задължава „Медицински център №1-Елхово“ЕООД да представи отчетни документи за извършените разходи.
 2. На основание чл.6, чл.123 и чл.133 от Закона за физическото възпитание и спорта утвърждава субсидия за финансово подпомагане развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на общината –        40 000лв.

Средствата да бъдат разпределени съгласно Наредба №17 за условията и реда за финансово подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност в община Елхово и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Елхово.

 1. Утвърждава общинска субсидия за развитие на читалищната дейност на територията на община Елхово                    –         10 000лв.

Средствата се предоставят на читалищата на база приетата от Общински съвет Програма за развитието на читалищната дейност въз основа на сключени индивидуални договори с кмета на общината.

 1. За събори по села – за кметства, кметски наместничества и други населени места –         по 500лв.
 2. Утвърждава разпределение на преходен остатък от средства по ПМС 326/2021 г. в размер на 356 041 лв., както следва:

14.1. Ехографски апарат с трансдюсери за изследване на коремни органи, щитовидна жлеза, сърце, бял дроб, репродуктивни органи                –           40 000лв.

14.2. Автоматична система за обратна осмоза                           –        60 000лв.

14.3. Осигуряване достъп на специализирани автомобили до здравни услуги  по улици, гр.Елхово                                                                          –        100 000лв.

14.4. Изграждане зона за отдих в ПИ с идент.27382.500.9529 –      55 503лв.

14.5. Субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии                                                                                        –        58 538лв.

14.6. Субсидия за „Медицински център №1-Елхово“ЕООД      –        25 000лв.

14.7. Помощи погребение на починали от COVID-19 жители, с постоянен адрес в община Елхово, в размер до 300 лв.                                 –        17 000лв.

 1. 15. На основание чл.20 т.4 от Закона за публичните финанси във връзка с оптимизирането на бюджетните разходи забранява изплащането на дневни командировъчни разходи в населени места до 50км. от гр.Елхово на общинска администрация и звената към нея.

VІІІ. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно Приложение № 5.

ІХ. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г. съгласно Приложение № 9.

Х. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Елхово в съотвествие с разпоредбите на чл.11 ал.10 от Закона за публичните финанси съгласно Приложение № 10.

ХІ. На основание чл.32 ал.1 от Закона за публичните финанси определя максимален размер на плащанията по общинския дълг през 2022 г. в размер до 15% от средногодишния размер на собствените приходи и изравнителната субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнение на бюджета на общината – до 615 337,65 лв.

ХІІ. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. в размер до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

ХІІІ. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. в размер до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

ХІV. Определя размера на просрочени вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 г. в размер на 285 000лв.

ХV. На основание чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с т.20 от ДДС № 07/ 04.04.2008г. на Министерство на финансите предоставя заемообразно авансово съфинансиране под формата на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по изпълнявани проекти по оперативни програми, както следва:

ОП „Развитие на човешките ресурси“                                –          25 000лв.

ОП „Региони в растеж“                                                                 –        290 000лв.

Програма за развитие на селските райони                        –        564 852лв.

Средствата да се предоставят от приходен параграф §76/00 Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средства от Европейския съюз.

Възстановяването на отпуснатите временни безлихвени заеми следва да бъде след приключване, отчитане и получаване на  балансово плащане по проекта.

ХVІ. 1. На основание §60 ал.1 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обн. в ДВ бр.17/01.03.2022 г. утвърждава разходването на събраните средства и подлежащите на възстановяване от РИОСВ суми за обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, платени за 2021 г. в размер на 180 594 лв.  да се  планират в приходната част на бюджета по §93/36 Друго финансиране и в разходната част на бюджета в местна дейност „Чистота“, като разходването им да се извършва за дейности по чистота и управление на отпадъците, както и за други разходи, одобрени чрез вътрешнокомпенсирани промени на основание чл.125 ал.1 от Закона за публичните финанси.

 1. Решението по т.ХVІІ подт.1 се приема под условие, че няма да породи правно действие и не следва да бъде изпълнявано в случай, че поради противоречивото тълкуване на нормата на изр. второ в §60 ал.2 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обн. в ДВ бр.17/01.03.2022 г., компетентните административни органи и/или законодателят вземат решение да не се възстановяват на общините направените отчисления за 2021 г. във връзка с липсата на приети решения на Общинските съвети през изминалата 2021 г.

ХVІІ. На основание §60 ал.1 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процедуален кодекс, обн. в ДВ бр.17/01.03.2022 г. утвърждава разходването на събраните средства и подлежащите на възстановяване от РИОСВ суми за отчисления и обезпечения по чл. 60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2022 г., планирани от нашата община за този период в размер на 241 768 лв., да се планират  в приходната част на бюджета по §93/36 Друго финансиране и в разходната част на бюджета в местна дейност „Чистота“, като разходването им да се извършва за дейности по чистота и управление на отпадъците, както и за други разходи, одобрени чрез вътрешнокомпенсирани промени на основание чл.125 ал.1 от Закона за публичните финанси.

ХVІІІ. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета за извършване на компенсирани промени:

 1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
 2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

ХІХ. Възлага на кмета на общината:

1.Да определи със заповед правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

2.Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.

3.Да разпредели одобрените средства по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. Месечният план да се счита за равен на една трета от тримесечния план.

4.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения в съотвествие с волята на дарителя.

ХХ. Упълномощава кмета:

 1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
 2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

ХХІ. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане, съгласно Приложение № 11.

ХХІІ. На основание чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация задължава кмета да организира изпълнението на общинския бюджет и да разработи и представи бюджета в срок до един месец след приемането в Министерство на финансите и Сметна палата.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.на дружество с общинско участие: “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

ОбС РЕШИ:
310/28/2/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и на основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер приема годишен отчет на “Медицински център №1–Елхово” ЕООД за отчетната 2021 г.
 2. На основание чл.10, ал.1, т.17 от Наредба № 4 във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, Общински съвет-Елхово взе решение с неразпределената текуща печалба да бъдат покрити загуби за минали години.
 3. На основание чл.34, ал.1 от Наредба №4 за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност, отчисленията от дивидента да бъдат внесени в общинския бюджет в сроковете на чл.37, ал.2 от същата наредба.

4.На основание чл. 8, ал. 1, т. 11 от Наредба № 4 на ОбС-Елхово определя за проверител на „Медицински център №1–Елхово” ЕООД дипломиран експерт-счетоводител –  Пенка Върбанова за отчетната 2022 година.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г. на дружество с общинско участие МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

ОбС РЕШИ:
311/28/3/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и на основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4  за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични  търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер Общински съвет-Елхово  приема  годишния отчет  и баланса за 2021 г. на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД.

 1. На основание чл.10, ал.1, т.17 от Наредба № 4 във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, Общински съвет-Елхово взе решение с неразпределената текуща печалба да бъдат покрити загуби за минали години.

3.На основание чл.34, ал.1 от Наредба №4 за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност, отчисленията от дивидента да бъдат внесени в общинския бюджет в сроковете на чл.37, ал.2 от същата наредба.

4.На основание чл. 8, ал. 1, т. 11 от Наредба № 4 на ОбС-Елхово определя за проверител на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД дипломиран експерт-счетоводител – Пенка Върбанова за отчетната 2022 година.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община  Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
312/28/4/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.16 а и чл.16 б от Закона за защита от шума в околната среда, Общински съвет – Елхово приема Наредба за изменениe и допълнение на  Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община  Елхово, както следва:
 • 1. В ГЛАВА ВТОРА „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД“ се създава нов чл. 5а със следния текст: „Озвучаването на открито на обществени мероприятия по смисъла на т.23 от ДР на ЗЗШОС се осъществява въз основа на разрешение на кмета на Община Елхово или на упълномощено от него длъжностно лице след подаване на заявление от организатора на мероприятието, като при необходимост се изисква становище от органите на Министерството на вътрешните работи.“
 • 2. В ГЛАВА ВТОРА „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД“ се създава нов чл. 5б със следния текст: „Озвучаването от пътни превозни средства с цел презентиране на търговски продукти, културни или обществени мероприятия се осъществява въз основа на разрешение на кмета на Община Елхово или на упълномощено от него длъжностно лице, след подаване на заявление.“
 • 3. Отменя ГЛАВА ШЕСТА „ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ“ от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово.
 • 4. Приема нова ГЛАВА ШЕСТА, както следва:

 

ГЛАВА ШЕСТА
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

    Раздел I

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА РАБОТНО ВРЕМЕ

Чл. 21. (1) При упражняване на търговска дейност в обекти по чл. 16а, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС), физическите и юридически лица заявяват работното време на обекта в общинската администрация по местонахождението му.

(2) Заявлението за работно време на обекта се подава до кмета на общината при започване дейността на обекта, както и при промяна(удължаване) на работното време.

(3) В заявлението се посочва:

 1. данни за търговеца: фирма, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон и e-mail за контакт;
 2. вид и наименование на търговския обект;
 3. адрес на търговския обект;
 4. обектът се намира/не се намира в жилищна сграда;
 5. обектът отстои/не отстои на повече от 30 метра от жилищна сграда;
 6. заявено работно време.

 (4) Към заявлението задължително се прилага становище на Регионална здравна инспекция – Ямбол относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, както и документ за платена такса съгласно Наредба №7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово.

(5) Към заявленията за издаване на разрешение за удължено работно време освен данните по ал.3, становище по ал.4, документ за платена такса по Наредба №7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово, лицата следва да се представят и писмено становище от РУ – Елхово за липса на констатирани нарушения на обществения ред в съответния търговски обект – за 12 месеца назад /не се изисква при първоначална регистрация/, както и служебна бележка за липса на задължения към община Елхово.

Чл. 22. (1) Работно време на търговските обекти, находящи се в жилищни сгради в режим на етажна собственост може да бъде от 06:00 до 23:00 часа, а за нежилищни сгради – от 06:00 до 24:00 часа, като се посочва от лицата, осъществяващи търговска дейност.

(2) Обектите в нежилищни сгради могат да упражняват своята дейност след 24:00 часа само след получаване на Разрешение за удължено работно време, издадено от кмета на община Елхово или упълномощено от него лице при условия и ред, посочени в настоящата Наредба, след становище на Регионална здравна инспекция – Ямбол.

(3) Обектите, разположени в жилищни сгради с режим на етажна собственост, могат да упражняват своята дейност след 23:00 само след получаване на Разрешение за удължено работно време, издадено от кмета на Община Елхово или упълномощено от него лице при условия и ред, посочени в настоящата Наредба след становище на Регионална здравна инспекция – Ямбол и съгласие от Общото събрание на етажната собственост, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост.

 (4) Обявеното работно време е задължително за търговеца. След изтичане на разрешеното работно време обектът трябва да е прекратил всякаква дейност по почистване, зареждане и обслужване.

(5) Контрол по спазването на разрешеното работно време се възлага на определени със заповед на кмета специалисти от общинска администрация, както и на РУ-Елхово.

(6) При извършване на контрол в обектите по спазването на работното време, длъжностните лица при установяване на нарушение, могат да съставят констативен протокол по образец /Приложение 4/ в присъствието на свидетели. Ако след констатиране на нарушението, нарушителят не изпълни разпореждането на контролния орган се прилагат разпоредбите на глава седма от наредбата.

Чл. 23. (1) Подадените заявления и приложените към тях документи се разглеждат в 14-дневен срок от датата на постъпването им и при констатирано съответствие с изискванията по чл. 21 и 22 се издава удостоверение.

(2) При констатирана непълнота или нередовност на представените документи писмено се уведомява заявителя и се определя 14-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняването им.

(3) Ако в указания срок по ал. 2 непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени,  кметът на общината отказва издаването на удостоверение.

(4) Отказът по ал. 3 може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

(5) Издадените удостоверения се вписват в нарочен регистър в 3 дневен срок от издаването им. В регистъра се вписват: Наименование; ЕИК, дейност/вид на обекта,  номер удостоверение за категоризация на обекта, номер за удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и номер на майсторско свидетелство – за обекти, в които се упражняват занаяти, работното време и други в зависимост от обекта.

Чл. 23 а. (1) По искане на търговеца, за определен ден, кметът на общината може да удължи, определеното работно време на обекта, съобразно условията на чл.22 от тази наредба.

 (2) Кметът може със заповед едностранно да промени работното време, ако в рамките на една година са констатирани:

 1. две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протоколи за замерване на шум от Регионална здравна инспекция – Ямбол;
 2. два или повече случая на неспазване на работното време, установени по надлежния ред от органите на РУ – Елхово и от определени със заповед на кмета специалисти от общинска администрация;
 3. два или повече случая на нарушаване на чл.16 а, ал.2 от ЗШОС, установено по надлежния ред от органите на РУ – Елхово.

(3) Кметът може със заповед едностранно да промени работното време, в случай на настъпване на непредвидими и непредотвратими извънредни събития от местен или национален характер.

(4) Разрешение за удължено работно време на търговски обект не се издава за срок от 1 (една) година при две или повече влезли в сила наказателни постановления за нарушения на разпоредбите на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийна безопасност и опазване на общинската собственост на територията на Община Елхово и на чл. 22, ал. 4 на настоящата наредба.

(5)Отказът по ал. 3 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) Промените в работното време на обекта се отбелязват в регистъра по чл. 23, ал. 5/регистър на удълженото работно време.

Раздел II

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 24 (1) На видно място в близост до входа на търговския обект задължително се поставя информация за:

 1. фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца;
 2. работното време на търговския обект;
 3. имената на управителя на обекта с телефон за контакт.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на български език, а за местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и на английски език.

Чл. 25. При упражняване на търговската си дейност, търговците са длъжни:

 1. да обявяват цените на предлаганите стоки и услуги в левове за съответната мерна единица или за брой като обявените цени трябва да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми и да не въвеждат потребителите в заблуждение;
 2. да издават документ за извършената продажба съгласно изискванията на действащата нормативна уредба;
 3. да държат на разположение и предоставят на контролните органи следните документи, в зависимост от предмета си на дейност:

а) удостоверение за работно време на търговския обект;

б) удостоверение за категория на туристическия обект по Закона за туризма;

в) документ за произхода на стоките;

г) разрешение за ползване на място/терен общинска собственост за извършване на търговия на открито;

д) документ за платена такса за ползване на място/терен общинска собственост за извършване на търговия на открито;

е) удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни, издаден от Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол;

ж) документи, изискуеми от специални нормативни актове, лицензии, разрешителни и други, в зависимост от предмета на дейност.

 1. да поддържат чистотата на прилежащата на търговския обект територия;
 2. да следят за спазване на обществения ред, сигурността и спокойствието на гражданите;
 3. да не използват аудио и аудиовизуална техника, която смущава спокойствието на гражданите;
 4. да спазват всички нормативни актове, имащи отношение към извършваната от тях дейност.

Раздел III

РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА НА ПУБЛИЧНИ МЕСТА

Чл. 26 Търговията на публични места се осъществява на определени от общината пазари, тържища, панаири, площади, тротоари и улични платна, извършвана:

 1. във и от превозни средства;
 2. на сергии, маси и други подобни.

Чл.27 (1) На територията на община Елхово се забранява:

 1. търговията с и използването на пиротехнически изделия в нарушение на разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
 2. продажбата на стоки с неустановен произход;
 3. продажбата и сервиране на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лицата под 18 лицата;
 4. продажбата на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на територията на детски, учебни и здравни заведения.
 5. търговията извън определените за целта места, включително по тротоарите на ул. „Пирин“;
 6. затрудняването на пътникопотока и безопасността на движението.
 7. извършването на търговска дейност без платена такса за периода на ползване, съгласно Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово;
 8. продажба на стоки без издадено разрешение от БАБХ, както и продажба без налично удостоверение за регистрация като земеделски производител.

(2) При провеждане на масови, обществени и спортни прояви, при необходимост, кметът на общината определя зони и часови граници, в които не се разрешава продажбата на алкохолни напитки.

(3) За констатирано нарушение съответното длъжностно лице от община Елхово може да състави констативен протокол по образец/Приложение 4/ в присъствието на свидетели. Ако след констатиране на нарушението нарушителят не изпълни разпореждането на контролния орган, се прилагат разпоредбите на глава седма от наредбата.

(4) При констатиране на нарушение при продажба на общоопасни и взривоопасни вещества се съставя констативен протокол от длъжностно лице към община Елхово, в присъствието на служители на РУ –Елхово и същите се изземват от служителите на РУ –Елхово.“

 • 5. В Заключителни разпоредби на Наредба №1 приема § 8 със следния текст: § 8. „Лицата, извършващи търговска дейност по смисъла на чл.16а, ал.1 от Закона за защита от шума в околната среда на територията на Община Елхово, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в 6-месечен срок от датата на влизането й в сила.“
 • 6. В Заключителни разпоредби на Наредба №1 приема § 9 със следния текст: „§ 9. Всички започнати производства до датата на влизане в сила на тази наредба се довършват по реда, предвиден в нея.
 • 7. В Заключителни разпоредби на Наредба №1 приема § 10 със следния текст: „§ 10. Образците на заявленията и документите, издавани от общината се утвърждават от кмета на община Елхово.
 • 8. В Заключителни разпоредби на Наредба №1 приема § 11 със следния текст:  „§ 11. Изменя и допълва Наредбата №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово, като в Приложение № 1 към наредбата създава нова т.66 със следното съдържание:

„т.66. Регистриране на работно време на обекти по чл. 16а, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда на територията на община Елхово, както и промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра  – 20 лева.“

 1. II. На основание чл.34, т.3 и чл.35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет –Елхово да удостовери съдържанието на Наредбата.

III. На основание чл.37, ал.3 и чл.39, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗНА задължава председателя на Общински съвет – Елхово да изпрати заверен препис на решението на Общински съвет за публикуване на направените допълнения и изменения на Наредба №1 на интернет страницата на община Елхово.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на  Годишен  план за изпълнение на общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за 2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
313/28/5/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование приема Годишен  план за изпълнение на общинската стратегия за  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за 2022 г.

Възлага на Кмета на Община Елхово осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:  Доклади на читалищата в община Елхово за осъществените читалищни дейности в изпълнение на приетата програма за 2021 год. и изразходваните от бюджета средства през предходната година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
314/28/6/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за Народните читалища, Общински съвет – Елхово приема докладите за дейността на читалищата на територията на община Елхово през 2021 год., както следва :

 1. НЧ „Развитие-1893г.” – гр.Елхово
 2. НЧ „Христо Ботев-1928г.” – с.Лесово
 3. НЧ „Съгласие-1928г.” – с.Гранитово
 4. 4. НЧ „Пробуда-1926г.” – с.Маломирово
 5. 5. НЧ „Съгласие-1930г.” – с.Кирилово
 6. 6. НЧ „Възраждане-1930г.” – с.Изгрев
 7. 7. НЧ „Г.С.Раковски-1922г.” – с.Раздел
 8. 8. НЧ „Христо Ботев-1935г.” – с.Пчела
 9. 9. НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1962” – с.Мелница
 10. 10. НЧ „П.Хилендарски-1936г.”- с.Малък Манастир
 11. 11. НЧ „Светлина -1926г.”- с. Бояново

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне индивидуални основни месечни работни заплати на кметовете на кметства в община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
315/28/7/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21 ал.1 т.5 и чл.38 ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и  чл.5 ал.16 от ПМС №67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

 1. Определя индивидуални основни месечни работни заплати на кметове на кметства в община Елхово, считано от 01.04.2022 г., както следва:

с.Бояново                          –        1 155,00 лв.

с.Лесово                            –        1 155,00 лв.

с.Гранитово                      –        1 155,00 лв.

с.Изгрев                                     –        1 155,00 лв.

с.М.Манастир                            –        1 155,00 лв.

с.Пчела                             –        1 155,00 лв.

с.Маломирово                           –        1 155,00 лв.

 1. Определя индивидуална основна месечна работна заплата на кмета на община Елхово, считано от 01.04.2022 г. в размер на 3 200 лв.
 2. 3. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит да се определят на основание нормативната уредба и съгласно реда и начина за определяне съответните възнаграждения за общинска администрация.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на вещи частна общинска собственост – строителни материали керемиди втора употреба.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
316/28/8/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал. 1 т. 1 и чл. 36, ал. 1 и 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез провеждане на търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на вещи частна общинска собственост – строителни материали 7 000 броя марсилски керемиди втора употреба, придобити при извършване на основен ремонт на покрив на сградата на читалище „Паисий Хилендарски“ в с. Малък манастир.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 36, ал. 2 и 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово приема пазарната цена за продажба на 1 брой марсилска керемида втора употреба на стойност 0,60 лв. без ДДС.
 3. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30% от постъпленията от продажбата на строителните материали, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Малък манастир.
 4. Възлага на кмета на общината да издаде заповеди за провеждане на търг и определяне на купувачи.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем чрез публичен търг на  10000/26426кв.м ид.ч. от поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор  27382.500.2571  по КК на гр.Елхово, включен в УПИ  II-за стопански и обществено обслужващи дейности в кв.5 по последния регулационен план на гр.Елхово,  представляващи участъци I-5000кв.м., II-5000кв.м. с координатни точки 1,2,3,4,5,6 съгласно изготвена схема на ПИ№27382.500.2571 по КК на гр.Елхово  от „Геострой –инженеринг“ ЕООД за срок от  пет стопански години.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
317/28/9/ Общински съвет – Елхово:

I.На основание чл.14 ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.17, ал.1, ал.2  от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет разрешава:

 1. Отдаване под наем чрез публичен търг на 10000/26426кв.м ид.ч. от поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.2571  по КК на гр.Елхово,  включен в УПИ  II-за стопански и обществено обслужващи дейности в кв.5 по последния регулационен план на гр.Елхово и  представляващи участъци I-5000кв.м., II-5000кв.м. с координатни точки 1,2,3,4,5,6, съгласно изготвена схема на ПИ№27382.500.2571 по КК на гр.Елхово   от „Геострой –инженеринг“ЕООД  за срок от пет стопански години с начална годишна  наемна цена в размер на 138,45лв, съгласно т.5 /за растениевъдна  продукция-27,69лв/дка за година/ от Приложение №2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

II.На основание чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество въз основа на резултатите от търга:

 1. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за отдаване под наем на общинския имот.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за добив и продажба на добитата дървесина и дърва за огрев за местното население от горски територии – общинска собственост за 2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
318/28/10/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.2  от Закона за горите и чл. 5 ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Елхово, разрешава добив и продажба на добита дървесина и дърва за огрев от горските територии – общинска собственост в следните землища и отдели:              

с. Вълча Поляна  

отдел 377 ,,а“ – 430 пл. м3 дърва за огрев

отдел 377 ,,б“ – 930 пл.м3 дърва за огрев

отдел 377 ,,в“ – 590 пл.м3 дърва за огрев

 

с. Лесово 

отдел 470 ,,б“ – 210 пл. м3 дърва за огрев

отдел 470 ,,в“ – 35 пл. м3 дърва за огрев

отдел 470 ,,ж“ – 5 пл. м3 дърва за огрев

отдел 475 ,,б“ – 10 пл. м3 дърва за огрев

отдел 475 ,,в“ – 15 пл. м3 дърва за огрев

отдел 475 ,,д“ – 90 пл. м3 дърва за огрев

 

с. Чернозем

отдел 436 ,,а“ – 480 пл. м3 иглолистна дървесина

ІІ. Упълномощава кмета на община Елхово да организира всички дейности за възлагане добива и продажбата на дървесина.

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:
319/28/11/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 2/22.03.2022 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократна финансова помощ на:
 2. Дафина Стоянова Иванова – 250.00 лв.
 3. Донка Желязкова Стефанова – 100.00 лв.
 4. Мария Янакиева Пенушева – 100.00 лв.
 5. Яна Христова Петрова – 200.00 лв.
 6. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 2/22.03.2022 г. на МФ, Общински съвет–Елхово не предоставя еднократна финансова помощ на:
 7. Тошко Митков Кандев
 8. Стоян Ненов Дуков
 9. Живко Стойчев Добрев
 10. Петранка Георгиева Илиева
 11. Станка Михайлова Славчева
 12. Демира Славчева Шопова

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура на трасе за транспортен достъп до УПИ І-148.40, масив 148 през поземлен имот с идентификатор 43459.148.175 по КККР на  с.Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
320/28/12/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.11  от ЗМСМА и  чл. 129 ал.1 от ЗУТ, одобрява  ПУП-парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура на трасе за транспортен достъп до УПИ І-148.40, масив 148 през поземлен имот с идентификатор 43459.148.175– общинска собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път по КККР на с.Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет-Елхово на позиция и мандат на община Елхово за предстоящо редовно неприсъствено заседание на Асоциация по ВиК при Областна администрация – Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
321/28/13/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е, ал.5 от Закона за водите, Общински съвет-Елхово съгласува позиция и мандат на представителя на община Елхово Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово за неприсъствено редовно заседание на Асоциацията по ВиК при Областна администрация-гр.Ямбол, както следва:

По точка 1. Съгласно чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, Общото събрание на асоциацията приема отчета за дейността на Асоциацията по В и К-гр.Ямбол за 2021 г. – ПРОТИВ.

По точка 2. Съгласно чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на асоциацията приема отчета за изпълнение на бюджета на асоциацията за 2021г. – ПРОТИВ.

По точка 3. Съгласно чл. 198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, Общото събрание на АВиК приема бюджета на Асоциация по ВиК, Ямбол за 2022г.  -ПРОТИВ.

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
322/28/14/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

1.1. 200/635 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 635 кв. м. съставляващо част от поземлен имот № 205 по кадастралния план на с.Пчела одобрен със заповед № РД-17-6/06.04.2005 г., отреден за ПИ VІ-246 в кв. 9 по застроителния и регулационен план на с. Пчела утвърден със заповед № 6506/1951 г., при граници на север – ПИ 206, изток – ПИ 204, юг – улица о. т. 38 – о. т. 41 и северозапад – улица о. т. 25 – о. т. 38, на стойност 1 400,00 лв., без ДДС.

1.2. 180/1860 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ от 1 860 кв. м. съставляващо част от поземлен имот № 171 по кадастралния план на с.Пчела одобрен със заповед № РД-17-6/06.04.2005 г., отреден за ПИ V-11 в кв. 6А по застроителния и регулационен план на с. Пчела утвърден със заповед № 6506/1951 г., при граници на североизток – път, югоизток – улица о. т. 30а – о. т. 30, югзапад – ПИ 172 и северозапад – улица о. т. 33 – о. т. 34, на стойност 1 260,00 лв., без ДДС.

 1. Разходите по изготвяне на пазарните оценки за имотите подробно описани в т. 1.1 и 1.2 от настоящото решение да са за сметка на купувачите.
 2. Възлага на кмета на общината за имотите по т. 1.1 и т. 1.2 да издаде заповеди за определяне на купувач и сключи договори за покупко-продажба.

 

 

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/