Двадесет и седмо заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 27

На двадесет и седмото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 24.03.2022 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.   

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

………………………………………………………………………………………………………………..

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………..

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности  на община Елхово за 2023 г., 2024 г. и 2025 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
297/27/1/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси  и  чл.16 ал.5 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет във връзка с разпоредбите на РМС № 38 от 27 януари 2022 г. за бюджетната процедура за 2023 г. и писмо БЮ-1 от 18 март 2022 г. на Министерство на финансите,  Общински съвет – Елхово:

 1. Одобрява “Прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности” на община Елхово съгласно Приложение № 8 към БЮ-1 от 18 март 2022 г. на Министерство на финансите;
 2. Одобрява „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на общините за 2022 и 2023 г.“ на община Елхово съгласно Приложение № 1а към БЮ-1 от 18 март 2022 г. на Министерство на финансите;
 3. Одобрява „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г.“ на община Елхово съгласно Приложение № 6г към БЮ-1 от 18 март 2022 г. на Министерство на финансите;
 4. Одобрява „Прогноза на сметките за средства от Европейски съюз за периода 2023-2025 г.“ на община Елхово съгласно Приложение № 1.
 5. Одобрява „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение №10а към БЮ-1 от 18 март 2022 г. на Министерство на финансите;
 6. Одобрява „Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2023-2025 г.“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение № 6а към БЮ-1 от 18 март 2022 г. на Министерство на финансите;
 7. Одобрява „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2023-2025 г.“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение № 6б към БЮ-1 от 18 март 2022 г. на Министерство на финансите;
 8. Одобрява „Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2023-2025 г.“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение № 6в към БЮ-1 от 18 март 2022 г. на Министерство на финансите.

ІІ. На основание чл.83 ал.3 от Закона за публичните финанси задължава кмета на община Елхово да представи в Министерство на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение към Фонд „Социална закрила” за закупуване на оборудване и обзавеждане за Дом за стари хора с. Чернозем.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
298/27/2/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Елхово : 

 1. Дава съгласие Община Елхово да кандидатства с проектно предложение „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Дом за стари хора с. Чернозем ” към Фонд „Социална закрила“.
 2. Дава съгласие при одобрение на проектното предложение Община Елхово да осигури собствени финансови средства от общинския бюджет за изпълнението на проекта в размер на 10 % от общата стойност, но не повече от 4 000,00 лева.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване с проект с наименование „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул.„Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул.„Драгоман“ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
299/27/3/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Елхово дава своето съгласие, Община Елхово, област Ямбол да кандидатства с проект с наименование  „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул. „Драгоман“ по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ„Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2.Дейностите в горепосочения проект съответстват на стратегическа цел 2, приоритет 3 на План за интегрирано развитие на Община Елхово за периода 2021-2027 год.
3.Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия. 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване с проект с наименование „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап втори ул.„Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул. „Александър Стамболийски“ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
300/27/4/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Елхово дава своето съгласие, Община Елхово, област Ямбол да кандидатства с проект с наименование  „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап втори ул.„Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул. „Александър Стамболийски“ по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ„Местна инициативна група – Елхово-Болярово“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2.Дейностите в горепосочения проект съответстват на стратегическа цел 2, приоритет 3 на План за интегрирано развитие на Община Елхово за периода 2021-2027 год.
3.Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия. 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община Елхово за 2021 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
301/27/5/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината Елхово за 2021 година.
2.Кметът на общината да предостави копие от Решението на Общински съвет и Годишния доклад за 2021 г. на председателя на Областния съвет за развитие град Ямбол.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022год.
ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиевазам. кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
302/27/6/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето приема Общинска програма за закрила на детето за 2022 год. на община Елхово.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Приемане на списък за броя, видът и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
303/27/7/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2 от Наредба № 11 от 20.06.2005 г. за реда за управление и разпореждане с общински жилища, Общинския съвет приема Списък за броя, вида и местонахождението на общинските  жилища по предназначение за 2022 година –  съгласно Приложение № 1.
 2. На основание чл. 2, ал. 1 от Наредба №11 от 20.06.2005 г. за реда за управление и разпореждане с общински жилища, възлага на кмета да извършва съответните действия по организацията и управлението на общинските жилища.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 280/2300 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 2300 кв.м. съставляващо УПИ ІV – 430 в кв. 59 по Застроителния и регулационен план на с.Кирилово на съсобственика „СОЛАР ПРОФИТ“ ЕООД
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
304/27/8/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1 т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 280/2300 кв.м. ид.ч. от дворно място цялото с площ от 2300 кв.м., съставляващо УПИ ІV–430 в квартал 59 по застроителния и регулационен план на село Кирилово, утвърден със Заповед № ЛС/Р – 183 от 27.05.1993 г., при граници: север – улица о.т. – 125 – о.т. 126; изток – улица о.т. – 126 – о.т. 141; юг – ПИ V – 430; запад – ПИ ІІІ – 429 на съсобственика „Солар Профит“ ЕООД, представлявано от Янко Иванов Георгиев собственик, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 196, том VІ, рег. № 10481, дело № 945 от 2021 г., вписан в Служба по вписванията – Елхово с акт № 127, том VІІІ, дело 1209/2021 г., вх. рег. № 2263 от 22.11.2021 г., дв. вх. № 2253.
 2. 2. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Кирилово.
 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители изготвяне на пазарна оценка на общинския имот.  

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 180/1860 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1 860 кв.м. съставляващо ПИ № 171 по Кадастралния план на с. Пчела отреден за ПИ V-11 в кв. 6А по Застроителния и регулационен план на с. Пчела на съсобственика „ПАУЪР ЕФИШЪНСИ“ ЕООД
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
305/27/9/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена следната позиции № 6. „180/1 860 кв. м. ид. ч. от дворно място съставляващо ПИ 171 по кадастрален план, отреден за ПИ V – 11 в кв. 6А по ЗРП на село Пчела.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1 т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 180/1860 кв.м. ид.ч. от дворно място цялото с площ от 1 860 кв.м., съставляващо поземлен имот № 171 по кадастрален план, одобрен със Заповед № РД-17-6/2005 г, отреден за: ПИ V–11 в квартал 6А по ЗРП на село Пчела, утвърден със Заповед № 6506/1951 г., при граници: североизток – път; югоизток – улица о.т. – 30а – о.т. 30; югозапад – ПИ 172; северозапад – улица о.т. 33 – о.т. 34 на съсобственика „Пауър Ефишънси“ ЕООД, представлявано от Мирослав Стоянов Нейчев собственик, съгласно нотариален акт № 110, том І, рег. № 1552, дело № 82 от 2022 г., вписан в Служба по вписванията – Елхово с акт № 142, том І, дело 98/2022 г., вх. рег. № 232 от 28.02.2022 г., дв. вх. № 231.
 3. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Пчела.
 4. 4. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители изготвяне на пазарна оценка на общинския имот.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем на обработваеми земи – частна, общинска собственост за срок от десет  стопански години.   ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
306/27/10/ Общински съвет – Елхово:

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  чл.20 ал./1/, ал./2/ и ал./3/ от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и рапореждане с общинското имущество Общински съвет разрешава:

1.Отдаване под наем на 3419,970дка обработваеми  земи – частна общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване за срок от десет  стопански години, описани в приложения списък на земеделските земи по землища, номера на имоти, местности, категории и начална наемна цена – Приложение №1, което е неразделна част от решението на ОбС Елхово.

При сключване на договори за наем или аренда по реда на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ на основание чл.24а, ал.9 от ЗСПЗЗ за имоти, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.), не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за първата стопанска година от сключването на договора

2.Преди обявяване на търга, списъка със земеделските земи да се актуализира с последната информация на Служба по геодезия картография и кадастър /СГКК/-гр.Ямбол.
3.На основание чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество въз основа на резултатите от търга, упълномощава кмета на общината  да сключи договорите за отдаване под наем на общинските имоти за срок от десет стопански години.

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от общинския поземлен фонд.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
307/27/11/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, чл37о, ал.1 и ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.98, ал.1, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет-Елхово:
 2. 1. Определя годишен план за паша, размера и местоположението на мерите,  пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на съответното землище, съгласно Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3.
 3. Определя Правила за ползването на пасищата, мерите и ливадите на територията на  общината през 2022 г. – Приложение №4.
 4. 3. Разрешава отдаване под наем без търг за срок от пет стопански години на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд по цена определена по пазарен механизъм, съгласно Приложение №3. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за две стопански години от сключването на договора.
 5. Общото ползване на пасищата, мерите и ливадите от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни е безвъзмездно, а индивидуалното ползване е възмездно – чрез заплащане на наем определен по пазарен механизъм.
 6. Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на общинските поземлени имоти с начин на трайно ползване-пасища, мери и ливади.

III. Забранява заграждане на всички  пасища, мери и ливади – общинска собственост, предназначени за общо и за индивидуално ползване, както и ограничаване свободното преминаване на селкостопанските животни през тях с изключение на случаите съгласно чл.18а, ал.1 и ал.2 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти /изм. ДВ. бр.6 от 22 януари 2021г./след предварително писмено уведомяване на община Елхово преди регистриране на животновъдния обект.    

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за дарение на специален автомобил марка ФОРД, модел „ТРАНЗИТ“ на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ гр.Елхово      
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
308/27/12/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.24, ал.1, т.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и рапореждане с общинското имущество, Общински съвет разрешава да бъде дарен на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ гр.Елхово специален автомобил марка ФОРД, модел „ТРАНЗИТ“, с регистрационен № РА9048АТ, рама WF0ZXXTTFZ7E34102, ведно с имуществото му, съгласно приемо-предавателен протокол от 16.03.2022 г.
 2. 2. Упълномощава кмета на община Елхово да издаде заповед и сключи договор за дарение.

 

 

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/