ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 23.11.2011г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ДО

г-н /г-жа/………………………………………….

………………………………………………………..

област с административен център гр. Ямбол

ПОКАНА

No 2 /15.XI.2011 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 23.XI.2011 г. от 9.00 часа в

заседателната зала на общината II -то заседание на Общински съвет следния


ДНЕВЕН РЕД:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

ВНОСИТЕЛ: Георги Димитров Георгиев – председател на Временна комисия за изготвяне на проекта за правилник

2. КОНСТИТУИРАНЕ  на Общинския съвет

ВНОСИТЕЛ:/устно! Николай Тончев Колев – председател на ОбС Елхово

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово и промяна в Поименния списък за капиталови разходи:

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Освобождаване състава на местна комисия избрана c Решение 10/3/1/ по Протокол N3 от 11.XII.2007 г. на вземане на решение за определяне на нов състав на местната комисия по чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на многогодишни жилищноспестовни влогове /ППЗУПГМЖСВ/

          ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев Колев – председател на ОбС-Елхо

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Реализацията на проект „Създаване на условия за отдих, спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово“ по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет-Елхово в Областния съвет за развитие

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев Колев – председател на ОбС-Елхово

7. РАЗНИ

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово