О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при  община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че   със заповед № РД – 237 от 21.04.2022 год. на кмета на община Елхово е разрешено на „ЕТИК ЕСТЕЙТС“ ЕООД изработване на ПУП-ПР за ПИ с идентификатори 27382.500.7251, 27382.500.7251 и 27382.500.7254  по КККР на гр. Елхово.