О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-265 от 03.05.2022 год. на  кмета на община Елхово е разрешено на Анка Атанасова Николова изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-300, кв. 39 по плана на с. Кирилово.