О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-266 от 03.05.2022 год. на  кмета на община Елхово е разрешено на ЕТ“Киров-Н-Стоимен Русев Киров“ изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-11 поз. имот с идентификатор 05520.79.11 по КК на землище с. Борисово – Стопански двор с отреждане за складова база за селскостопанска продукция и техника.