О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-267 от 03.05.2022 год. на кмета на община Елхово  е разрешено на Дялчо Колев Димитров изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-143, УПИ ХІІІ-133 и УПИ ІІ-134 по плана на с. Маломирово.