О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-268от 03.05.2022 год. на кмета на община Елхово е разрешено на Светлин Георгиев Павлов изработване на ПУП-ПРЗ за 1532 и УПИ ХІІ- за озеленяване и спортни площадки /поз. имот с идентификатор 27382.500.1532 по КККР на гр. Елхово/.