О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
94-02-411 /1/ от 27.04.2022 г.

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект на ПУП – ПРЗ на поз. имот с идентификатор 43459.502.44 по КККР на с. Лесово, /УПИ ХІ , кв. 2 по ПРЗ на Контактна зона към ГКПП Лесово – Хамзабейли/с включване в обхвата и ПИ с идентификатор 43459.53.278.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящето съобщение заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект на ПУП – ПРЗ Лесово