О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
№­­­­­­ 94-02-318 /2/ от 04.05.2022 год.

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ –11 от 03.05.2022 год. на кмета на община Елхово е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на с. Раздел, кв. 59, УПИ І-118 и УПИ ІІ-119.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на община Елхово.

На основание чл. 215 ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление пред Административен съд – гр. Ямбол чрез отдел ТСУС при община Елхово.