ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 28.09.2011г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/………………………….

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

 

 

 

П  О  К   А  Н  А

No 55 / 26.IХ.2011 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка чл. 39, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС–Елхово свиквам на 28.IХ.2011 г. от 17.00 часа  в ритуалната зала на общината LV²-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 

 

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство във връзка с предстоящите на 23.10.2011 г. избори

 

ВНОСИТЕЛ: Христо Георгиев Костов – общински съветник

 

 

 

 

СТОЯН ОВЧАРОВ

Председател на ОбС-Елхово