ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 19.09.2011г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО

г-н /г-жа/………………………….

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

 

 

П  О  К   А  Н  А

 

          No 55 / 12.IХ.2011 г.

 

            На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 19.IХ.2011 г. от 17.00 часа в ритуалната зала на общината тържествено заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване на поземлен имот 27382.500.4575 по кадастралната карта на гр.Елхово, община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и временно изпълняващ длъжността кметове на кметства във връзка с предстоящите на 23.10.2011 г. избори

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

 

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община Елхово

ВНОСИТЕЛ: д-р Коста Андреев Илчев–председател на ПК по ЕСПЗОКСТВ

 

4.РАЗНИ                                                                                                                            

5.ПИТАНИЯ

 

 

СТОЯН ОВЧАРОВ
Председател на ОбС-Елхово