О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-323 от 25.05.2022 год. на кмета на Община Елхово е разрешено на „Солария“ ЕООД изработване на ПУП-ПР за ПИVIII-82, кв.11 по плана на с.Трънково.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-321 от 25.05.2022 год. на кмета на Община Елхово е разрешено на ЕТ „Иван Славов“  изработване на ПУП-ПР за ПИ IX-173, кв.24 по плана на с.Трънково.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-322 от 25.05.2022 год. на кмета на Община Елхово е разрешено на Кръстинка Георгиева Бозова изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ I-4575 с идентификатор 27382.500.4575 по КК гр.Елхово.