ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 30.08.2011г.

П Р О Е К Т

 на ДНЕВЕН РЕД на LIV-то заседание на ОбС-Елхово,

което ще се състои на 30.08.2011 г. от 9.00 часа в ритуалната зала

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване на поземлен имот 27382.500.4575 по кадастралната карта на гр. Елхово, община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване на поземлен имот 022046, местност „Шаламанка” по картата на възстановената собственост на землище с. Жребино, община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласие за прокарване на трасе за подземен  кабел средно напрежение от поземлен имот 19083 по КВС на землище с. Бояново до ПИ 27382.20.583 в землището на гр. Елхово през поземлени имоти, собственост на  община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отдаване под наем без публичен търг на част от имот–частна общинска собственост на СНЦ в обществена полза „Местна инициативна група – Елхово”

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост намиращ се в гр. Елхово на ул. Търговска ¹ 63 на Изпълнителна агенция по горите

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предварително съгласуване за учредяване на право на строеж и сервитут върху поземлени имоти в горски територии – общинска собственост с идентификатори 43459.129.5, 43459.129.3, 43459.130.1, 43459.131.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за промяна на начина на трайно ползване на част от общински недвижими имоти с идентификатори 27382.75.760, 27382.75.761 и 27382.75.762 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово с начин на трайно ползване -пасище

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти  частна  общинска собственост и учредяване право на пристрояване

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост находяща се в сградата на Г „Св. Климент Охридски” в гр. Елхово, представляваща сграда с идентификатор 27382.500.754.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова-зам.кмет на община Елхово

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост находяща се в сградата на ОУ „Св.Паисий Хилендарски” в гр. Елхово, представляваща сграда с идентификатор 27382.500.715.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова-зам.кмет на община Елхово

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални  помощи на граждани от общината

ВНОСИТЕЛ: д-р Коста Андреев Илчев– председател на ПК по ЕСПЗОКСТВ

12. ПИТАНИЯ и РАЗНИ

 

 

 СТОЯН ОВЧАРОВ

Председател на ОбС-Елхово