Двадесет и девето заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 29 

На двадесет и деветото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 26.05.2022 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  17.

………………………………………………………………………………………………………………….

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………..

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 3 за обема за животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
323/29/1/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26  от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Елхово приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за обема за животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Елхово на Общински съвет Елхово със следното съдържание:               
 • 1. В раздел ­VІІІ (осми), Контрол и Административно – наказателни разпоредби, досегашният текст на чл.29 от Наредба № 3 за обема за животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Елхово (приета с Решение № 227/20/3/ по Протокол № 20 от 29.07.2021 г. на Общински съвет Елхово): “Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета на общината, кметовете или кметски наместници на населени места или упълномощени от тях длъжностни лица“ се изменя и допълва, като придобива следния смисъл:

чл.29: „Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета на общината, кметовете или кметски наместници на населени места или упълномощени от тях длъжностни лица, както и от служителите на РУ-Елхово“.

 • 2. В раздел ­VІІІ (осми), Контрол и Административно – наказателни разпоредби, досегашният текст на чл.31, ал.3 от Наредба № 3 за обема за животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Елхово (приета с Решение № 227/20/3/ по Протокол № 20 от 29.07.2021 г. на Общински съвет Елхово):Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, за нарушения извън тези по Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, става по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)“ се изменя и допълва, като придобива следния смисъл:

Чл.31(3):„Съставянето на актове за административни нарушения от контролните органи по чл.29 от наредбата, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, за нарушения по наредбата извън тези по Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, става по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).“

 1. II. На основание чл.34, т.3 и чл.35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет –Елхово да удостовери съдържанието на Наредбите.

III. На основание чл.37, ал.3 и чл.39, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗНА задължава председателя на Общински съвет – Елхово да изпрати заверен препис на решението на Общински съвет за публикуване на направените допълнения и изменения на Наредба № 3 за обема за животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Елхово на интернет страницата на община Елхово.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
324/29/2/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6д, ал. 3 и чл. 65, ал. 1, т. 9 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет – Елхово приема „Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г.“               

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване на класирането и определяне на управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, в изпълнение на решение №288/26/3 по Протокол №26 от заседание на Общински съвет – Елхово, проведено на 25.02.2022 г.               
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Димитрова Георгиева – общински съветник, председател на ПК по СПОД и председател на Комисия за организиране провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД

ОбС РЕШИ:
325/29/3/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1 т.5 от ТЗ, чл.10, ал.1, т.14 и чл.22, ал.2, т.12 от Наредба №4 на Общински съвет-Елхово за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общински еднолични търговски дружества, и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер, във връзка с Протокол №3 от 09.05.2022 г. на комисия, назначена с решение №288/26/3 от 25.02.2022 г., утвърждава предложеното с протокола на комисията класиране и определя за управител на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД – д-р Веселин Димитров Кънев.
 2. На основание чл.22, ал.2, т.12 от Наредба №4 за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност, възлага на кмета на общината да сключи договор за възлагане на управлението/съгласно приложен проект/ на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД с д-р Веселин Димитров Кънев за срок от 3 години.
 3. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.30, ал.1 и 2 и 4 от Наредба №4 на ОбС-Елхово, във връзка с чл.56, ал.1, 5 и 13 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия определя на управителя на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД месечно възнаграждение в размер на 6,5 бални единици.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на представител на община Елхово в Комисията за изработване на областна здравна карта.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
326/29/4/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 3 от ЗЛЗ Общински съвет – Елхово:

 1. Определя за представител на община Елхово в Комисията за изработване на областна здравна карта – д-р Блага Димитрова Георгиева;

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на представител на община Елхово в Комисията за изработване на областна аптечна карта.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
327/29/5/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 227б, ал. 1 от ЗЛПХМ  Общински съвет – Елхово:

 1. Определя за представител на община Елхово в Комисията за изработване на областна аптечна карта – д-р Мария Христова Атанасова;

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:  Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4006 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
328/29/6/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

поземлен имот с идентификатор 27382.500.4006 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 302 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 9Б, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7119, 27382.500.4007, 27382.500.4008, 27382.500.4009, 27382.500.4010, 27382.500.4005, .

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба  на идеалната част на община Елхово представляваща 340/1530 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1530 кв.м. съставляващо поземлен имот І-128 в кв.19 по Регулационния план на с. Добрич на съсобственичката Мерилин Тереза Бърнет.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
329/29/7/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 340/1530 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 530 кв. м. съставляващо поземлен имот І-128 в кв. 19 по регулационния план на с. Добрич одобрен със заповед № 2945 от 27.V.1952 г., при граници на североизток – улица о. т. 45а – 43а, на изток – ПИ ІІ-137, на юг – ПИ VІІ-138 и ПИ VІІІ-139 и на северозапад ПИ ІІІ-148 на съсобственичката Мерилин Тереза Бърнет собственичка на 1 190 кв. м. дворно място съставляващо поземлен имот І-128 в кв. 19 по регулационния план на с. Добрич одобрен със заповед № 2945 от 27.V.1952 г., при граници : улица, ПИ ІІ-137, ПИ VІІ-138, ПИ VІІІ-139 и ПИ ІІІ-148, , заедно с построената в това дворно място жилищна сграда, съгласно нотариален акт № 125, том ІV, рег. № 3074, дело № 443 от 2014 г., вписан в Служба по вписванията – Елхово с акт № 16, том ХІ, дело 1538/2014 г., вх. рег. № 3491 от 06.10.2014 г. 
 2. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 3. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Добрич.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на вещи частна общинска собственост – строителни материали паваж втора употреба.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
330/29/8/ Общински съвет – Елхово     

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал. 1 т. 1 и чл. 36, ал. 1 и 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез провеждане на търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на вещи частна общинска собственост – строителни материали 1 569,8 т средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 36, ал. 2 и 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово приема пазарната цена за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба за 1 тон – 88,00 лв. без ДДС, като ангажимент на купувача е отделянето на паветата от депото, натоварването, претеглянето и изнасянето им.
 3. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за провеждане на търг и определяне на купувач.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:  Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
331/29/9/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

1.1. Дворно място с площ 890 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот І-271 в кв. 57 по застроителния и регулационен план на с. Раздел одобрен със заповед № ЛС/Р-225 от 13.06.1988 г. при граници на север – улица о. т. 105 – 104, на изток – мера, на юг – ПИ ІІ-272 и на запад – улица о. т. 105 – 149, на стойност 6 230,00 лв., без ДДС.

1.2. 240/600 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 600 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот І-111 в кв. 16 по застроителния и регулационен план на с. Чернозем одобрен със заповед № 37/25.01.1962 г., при граници на североизток – улица о. т. 29 – 38 – 32, югоизток – ПИ ІІ-110, югозапад – ПИ ХІІ-111, северозапад – улица о. т. 48 – 83 – 29, на стойност 1 680,00 лв., без ДДС.

1.3. 8/828 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 828 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот ХІІ-111 в кв. 16 по застроителния и регулационен план на с. Чернозем одобрен със заповед № 37/25.01.1962 г., при граници на североизток – ПИ І-111, югоизток – ПИ ІІ-110, югозапад – ПИ ХІ-112 и северозапад – улица о. т. 48 – 83 – 29, на стойност 60,00 лв., без ДДС.

1.4. 280/2300 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ от 2 300 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-430 в кв. 59 по застроителния и регулационен план на с. Кирилово, утвърден с със заповед № ЛС/Р-183 от 27.05.1993 г. при граници на север – улица о. т. 125 – о. т. 126, изток – улица о. т. 126 – о. т. 141, юг – ПИ V-430 и запад – ПИ ІІІ-429, на стойност 1 960,00 лв., без ДДС.

 1. Разходите по изготвяне на пазарните оценки за имотите подробно описани в т. 1.2, 1.3 и 1.4 от настоящото решение да са за сметка на купувачите.
 2. Възлага на кмета на общината за имота по т. 1.1 след провеждане на търг да сключи договор за покупко-продажба и за имотите по т. 1.2, 1.3 и 1.4 да издаде заповед за определяне на купувач и сключи договор за покупко-продажба.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9917 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
332/29/10/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 7. „Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9917 по КККР на гр. Елхово с площ 193 кв. м.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

поземлен имот с идентификатор 27382.500.9917 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово ул. Арда, площ : 193 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор : 27382.500.2718, номер по предходен план : 2718, кв. 142, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9919, 27382.500.7027, 27382.500.2719, 27382.500.7025, 27382.500.9918.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба  на идеалната част на община Елхово представляваща 180/2990 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ  2990 кв.м. съставляващо ПИ ХVІІ-370 в кв.45 по Застроителния и регулационен план на с. Маломирово на съсобственика „ИНВЕСТ ГРУП 97“ ЕООД гр. Сливен.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
333/29/11/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 8. „180/2990 кв. м. ид. ч. от дворно място съставляващо ПИ ХVІІ-370 кв. 45 по плана на с. Маломирово.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 180/2990 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 2 990 кв. м. съставляващо поземлен имот ХVІІ-370 в кв. 45 по застроителния и регулационен план на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 26.Х.1988 г., при граници на север – ПИ 371 и ПИ 372, на изток – ПИ 373, на югоизток – улица о. т. 151 – о. т. 153 – о. т. 155, на югозапад – ПИ 360 и ПИ 368 и на запад улица о. т. 143 – о. т. 148 – о. т. 150, на съсобственика „Инвест груп 97“ ЕООД гр. Сливен собственик на 2810/2990 кв. м. ид. ч. дворно място съставляващо идеална част ат поземлен имот ХVІІ-370 в кв. 45 по застроителния и регулационен план на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 26.Х.1988 г., при граници – улица, ПИ І-371, ПИ ІІ-371, ПИ ІІІ-372, ПИ Х-373, улица, ПИ ХІ-368 и ПИ ХVІ-369 заедно с построената в това дворно място жилищна сграда и подобрения, съгласно нотариален акт № 152, т. ІІ, рег. № 3780, д. № 291 от 2022 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 79, том ІІІ, дело № 358/2022 г., вх. рег. № 658 от 11.05.2022 г., дв. вх. № 657.
 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 4. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Маломирово.

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на направена инвестиция финансирана от „ВиК“ЕООД – гр.Ямбол и непредвидена в подробната им инвестиционна програма за 2022г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
334/29/12/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 198г и 198д от  Закона за водите Общински съвет Елхово, одобрява направената инвестиция за 2022год., финансирана от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Ямбол и приема следният актив:

Доставка и монтаж на потопяема сондажна помпа SAER FS 98E/28  в ПС „Изгрев“, в размер на 3736.05 лева (три хиляди седемстотин тридесет и шест лева и пет стотинки) без ДДС.

         2.Възлага на Кмета на Община Елхово да извърши действия по процедура за приемане и предаване на инвестицията (ДМА),  съгласно изискванията на Закона за водите и завеждането на активите в баланса на общината.

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-Парцеларен план  за определяне трасе на подземен ел.кабел 1кV от поз.имот VІ-118, кв.35  по плана на  с.Бояново до ТП/БКТП 3К БОЯНОВО, КЛ/ВЛ ТЕНЕВО, п/ст ЕЛХОВО в поз.имот с идентификатор 06001.472.1
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
335/29/13/ Общински съвет – Елхово: 

На основание чл. 21, ал.1, т.11  от ЗМСМА и  чл. 129 ал.1 от ЗУТ, одобрява ПУП-Парцеларен план  за определяне трасе на подземен ел.кабел 1кV от поз.имот VІ-118, кв.35  по плана на  с.Бояново до ТП/БКТП 3К БОЯНОВО, КЛ/ВЛ ТЕНЕВО, п/ст ЕЛХОВО в поз.имот с идентификатор 06001.472.1

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ 53/4 753ид.ч. кв.м, находящ се в гр.Елхово, ул.Чаталджа” за срок до 10/десет/години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
336/29/14/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да предостави под наем”, бъде допълнена следната позиция № 22. „Част от ПИ – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.9529 и площ 53/4753 кв.м. ид.ч. в град Елхово, улица „Чаталджа“.“
 2. На основание чл.21, ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество във връзка с чл.56,ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.2, ал.1 от Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на община Елхово, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост, представляващ: 53/4753ид.ч кв.м. от ПИ с идентификатор 27382.500.9529 целият с площ 4753кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103/28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници: ПИ с идентификатор 27 382.500.7018, ПИ с идентификатор 27382.500.168, ПИ с идентификатор 27 382.500.166, ПИ с идентификатор 27382.500.9817, ПИ с идентификатор 27382.500.9155, ПИ с идентификатор 27382.500.7124, ПИ с идентификатор 27382.500.7001 за срок от 10 /десет/ години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем, определен на база т.4 от приложение № 2 на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.
 3. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:
337/29/15/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 2/22.03.2022 г. на МФ, Общински съвет–Елхово награждава:

1.Минка Иванова Кирилова, 12 а клас, ПГ”Ст. Караджа” Елхово – 300.00 лв.

IІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 2/22.03.2022 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократна финансова помощ на:

 1. Донка Иванова Митева, с. Трънково – 100.00 лв.
 2. Недка Иванова Йорданова, гр. Елхово – 300.00 лв.

IІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 2/22.03.2022 г. на МФ, Общински съвет–Елхово не предоставя еднократна финансова помощ на:

 1. Марияна Петкова Пеева, гр. Елхово
 2. Иван Колев Димитров, с. Г. Дервент
 3. Георги Димитров Георгиев, с. Маломирово
 4. Карамфила Аврамова Сандева, с. Изгрев
 5. Ангел Георгиев Овчаров, с. Гранитово

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информиране на Общински съвет-Елхово за предстоящо Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД и даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на ОСА на дружеството
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
338/29/16/ Общински съвет – Елхово:

1.Поради липса на достатъчно информация, Общински съвет – Елхово не дава мандат на нашия представител да участва в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД.

 1. Упълномощава кмета на общината да уведоми дружеството, за предстоящи общи събрания на акционерите да представят цялата информация касаеща предстоящото заседание.

 

 

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/