О Б Я В Л Е Н И Е

 О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-339 от 30.05.2022 год. на кмета на Община Елхово, е разрешено на „ФИРО ЛОГИСТИКА“ ЕООД изработване на ПУП-ПР за УПИ І – за автосервиз , кв.7 по плана на гр.Елхово / поз.имот с идентификатор 27382.500.31 по КККР на гл.Елхово/.