О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02- 529/1/ от 27.05.2022 год.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово,  съобщава на заинтересованите граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП-ПР на ПИ IX-173, I-174, X-174, II-174, V-169, XI-169, VII-171 и VIII-172 в кв.24  по ПРЗ, с идентификатор 73328.501.234 по КК с. Трънково.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение на ПУП