О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02- 549/1/ от 06.06.2022 год.

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП-ПР на ПИ I-81, IX-79 и X-80 в кв.12 по ПРЗ, с идентификатор 73328.501.147 по КК с. Трънково.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение на ПУП