О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02- 556/1/ от 07.06.2022 год.

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че e изработен проект за изменение на ПУП-ПР на ПИ I-131, III-163, IV-164, VII167, VIII-168 и IX-162 в кв.18 по плана на с.Борисово

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен  срок от датата на получаване на настоящото съобщение, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.

Проект за изменение на ПУП