О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-365 от 08.06.2022 год. на кмета на Община Елхово е разрешено на “Автолинк“ ООД изработване на КПИИ за „Изграждане на фотоволтаична централа“ в 61738.33.16 по КККР на с.Раздел.

Устройствен план