О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е

№­­­­­­ 94-02-374 /2/ от 10.06.2022 год.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № ТСУ –13  от 10.06.2022 год. на кмета на Община Елхово е одобрен проект на ПУП – ПЗ на  с.Лесово, масив 41,  ПИ с идентификатор 43459.41.385.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№­­­­­­ 94-02-411 / 2 /от 10.06.2022 год.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № ТСУ –14  от 10.06.2022 год. на кмета на Община Елхово е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на  Контактна зона при ГКПП „Лесово- Хамзабейли“, кв.2,  УПИ ХІІ-502.44.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.