О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при Община Елхово,  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № ТСУ-15 от 10.06.2022г. на кмета на Община Елхово е одобрен проект за изменение на  ПУП-ПРЗ на с.Кирилово, УПИ XII-300 в кв. 39.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № ТСУ-18 от 10.06.2022г. на кмета на Община Елхово е одобрен  проект за изменение на  ПУП-ПР на УПИ I-46 и XIII-46 кв.7 по ПРЗ, с идентификатор 73328.501.80 по КК с. Трънково.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при Община Елхово,  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № ТСУ-16 от 10.06.2022г. на кмета на Община Елхово е одобрен проект за изменение на  ПУП – ПРЗ за УПИ II-11 поз. имот с идентификатор 05520.79.11 по КК на землище с.Борисово- стопански двор.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при Община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № ТСУ-17 от 10.06.2022г. на кмета на Община Елхово е одобрен  проект за изменение на  ПУП – ПР за ПИ IX-173 в кв.24 поз. имот с идентификатор 73328.501.234 по КК на с.Трънково.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-374 от 10.06.2022 год. на кмета на Община Елхово е разрешено на Георги Василев Стоев изработване на КПИИ за строен: ФЕЦ до 100кW в поз.имот № 3 по кадастрален план на с.Пчела идентичен с ПИ V-31 , кв.1 по ПР.